Luft­hansa af­ly­ser knap 900 af­gan­ge

BT - - NYHEDER -

STREJKE Godt hver tred­je af Luft­hansas fly­af­gan­ge i dag bli­ver af­lyst. Det er kon­se­kven­sen af en pi­lot­strej­ke. I alt 876 af­gan­ge er ble­vet af­lyst, så kun 2.124 af de plan­lag­te 3.000 af­gan­ge fin­der sted. Det med­del­er Luft­hansa iføl­ge nyheds­bu­reau­et dpa.

Af sel­ska­bets hjem­mesi­de frem­går det, at det og­så får kon­se­kven­ser for fly til og fra Kø­ben­havn. Ot­te af­gan­ge i dag er af­lyst, mens seks an­kom­ster ik­ke bli­ver til no­get. Util­freds­hed med løn Strej­ken kom­mer efter et nyt sam­men­brud i for­hand­lin­ger­ne om løn for Luft­hansas 5.400 pi­lo­ter og styr­ma­end. Det er ar­bejds­ned­la­eg­gel­se num­mer 14 si­den april 2014.

Luft­hansa og pi­lo­ter­ne stri­des om, hvor me­get løn­nen skal sti­ge år­ligt over en fe­mårig pe­ri­o­de.

Sel­ska­bet har til­budt en løn­stig­ning på 2,5 pro­cent. Det for­slag af­vi­ses af pi­lo­ter­ne som en re­el fast­frys­ning af løn­nen. Fore­nin­gen Co­ck­pit kra­e­ver en stig­ning på 3,7 pro­cent.

Luft­hansa bad i går ar­bejds­ret­ten i Frank­furt om at for­hin­dre pi­lo­ter­ne i at strejke. Det op­ly­ser bå­de sel­ska­bet og ret­ten iføl­ge Reu­ters.

Fore­nin­gen Co­ck­pit vars­le­de man­dag en strejke ga­el­den­de i 24 ti­mer. Den tra­e­der i kraft i dag.

Luft­hansa ka­em­per som fle­re an­dre i bran­chen med at over­le­ve kon­kur­ren­cen fra lav­pris­sel­ska­ber og fra de sto­re fly­sel­ska­ber i Mel­le­mø­sten.

Det er ik­ke kun pi­lo­ter­ne, som har strej­ket de se­ne­re år hos det sto­re ty­ske sel­skab. Og­så ka­bi­ne­per­so­na­let i Luft­hansa har strej­ket og kra­e­vet bed­re for­hold.

Luft­hansa op­ly­ser på hjem­mesi­den, at sel­ska­bet vil hja­el­pe per­so­ner, der har bil­let til en af de af­ly­ste af­gan­ge, med at fin­de plads på an­dre fly.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.