Man­ge re­stau­ran­ter tru­et af luk­ning

BT - - NYHEDER -

De­tailsal­get i Dan­mark steg med 0,8 pct. i ok­to­ber til det hø­je­ste ni­veau i fem år. Det skri­ver Dan­marks Sta­ti­stik.

»I ok­to­ber steg fø­de­va­rer og an­dre dag­lig­va­rer med 0,2 pct., og an­dre for­brugs­va­rer gik op med 0,4 pct. Va­re­grup­pen be­kla­ed­ning med vi­de­re var høj­desprin­ge­ren med en stig­ning på 5,6 pct., hvil­ket skal ses i ly­set af et stort fald

En un­der­sø­gel­se af 1.373 re­stau­ra­tions­virk­som­he­der, som re­vi­sions­fir­ma­et De­loit­te har fo­re­ta­get, vi­ser, at 28 pct. af re­stau­ran­ter­ne er så dår­ligt kø­ren­de, at de er i fa­re for at luk­ke.

»Re­stau­ran­ter­ne og caféer­ne skal jo ik­ke ba­re kon­kur­re­re ind­byr­des. De skal og­så kon­kur­re­re med fast­food, mad­bo­der og con­ve­ni­en­ce-mad fra su­per­mar­ke­der­ne,« si­ger Claus Jorch An­der­sen, part­ner i De­loit­te.

På trods af tre­cif­re­de mil­li­o­nind­skud er det ik­ke lyk­ke­des at gø­re smyk­ke­virk­som­he­den End­less Jewel­ry til en over­skud­s­for­ret­ning. Bør­sen forta­el­ler, at End­less iføl­ge det ty­ske sel­skabs­re­gi­ster fre­dag blev er­kla­e­ret in­sol­vent. Det er be­kra­ef­tet af en af ejer­ne, Lars Sei­er Chri­sten­sen. Det er kun tre år si­den, at Jes­per ’Ka­si’ Ni­el­sen stif­te­de det efter sit far­vel til Pan­dora. i sep­tem­ber,« skri­ver Dan­marks Sta­ti­stik.

Mens ni­veau­et nu er det hø­je­ste i fem år, lig­ger det fort­sat un­der ni­veau­et fra før kri­sen.

»Alt i alt kan vi gla­e­de os over, at ok­to­ber gi­ver os for­håb­nin­ger om et fjer­de kvar­tal, hvor det pri­va­te for­brug kla­rer sig bed­re end kvar­ta­let før,« skri­ver øko­nom ved Dansk Er­hverv Jens Hjars­bech.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.