DØR PÅ KLEM TIL 1. KLASSE

FC Kø­ben­havn er sik­ker på kno­ck­out­kam­pe i Eu­ro­pa Le­ague efter 0-0 mod Por­to, men mu­lig­he­den for Cham­pions Le­ague le­ver endnu

BT - - SPORTEN - UAFKLARET Mi­chel Wik­kel­sø David­sen | mi­cd@spor­ten.dk

Bud­ska­bet var klart fra FC Kø­ben­havn-fan­se­ne, da de bød de­res hel­te vel­kom­men til an­den halv­leg. ’Fair play og respekt for al­le klub­ber i Eu­ro­pa – ik­ke kun UEFAs få ud­valg­te’, stod der på en­gelsk på ti­fo­en. En di­rek­te hil­sen til UEFA om ik­ke at gø­re Cham­pions Le­ague til en luk­ket tur­ne­ring for de stør­ste klub­ber i Eu­ro­pa. FC Kø­ben­havn har dog va­e­ret med på to­get i år, og mod Por­to kun­ne de re­elt selv be­stem­me, om de skul­le helt frem og kø­re med på før­ste klasse, hvor 45 mil­li­o­ner vil­le rul­le ind som ren bonus – el­ler om de måt­te la­de sig kap­pe af loko­mo­ti­vet og ta­ge en tur i Eu­ro­pa Le­ague. Det end­te med 0-0, og da Club Brug­ge tab­te 2-1 til Lei­ce­ster, er FCK sik­ker på Eu­ro­pa Le­ague.

Stå­le Sol­bak­kens mand­skab ban­ke­de el­lers et par gan­ge på dø­ren ind til den for­re­ste vogn og mu­lig­he­den for en Cham­pions Le­ague-ot­ten­dels­fi­na­le efter nytår med mu­lig­he­der i før­ste halv­leg. Den chan­ce er der endnu, hvis FCK vin­der i Brug­ge, og Por­to spil­ler uaf­gjort el­ler ta­ber mod Lei­ce­ster. Så helt skidt var re­sul­ta­tet ik­ke, for kø­ben­hav­ner­ne er nu bed­re ind­byr­des end Por­to. Hvem skul­le sco­re? Hvor skul­le må­le­ne kom­me fra? Så­dan spurg­te de fle­ste sig selv og si­de­man­den in­den kam­pen, hvor Fe­de­ri­co San­tan­der og An­dreas Cor­ne­li­us hav­de skif­tet Par­kens vin­ter­plø­je­mark ud med tri­bu­nen i ska­des­ram­te til­stan­de.

Det var og­så sva­ert helt at få øje på i en før­ste halv­leg, der ik­ke li­ge­frem var rig på chan­cer. Men de få, der var, kom til kø­ben­hav­ner­ne.

26 mi­nut­ter skul­le der dog gå, før spil­leg­la­de Yous­sef Tou­touh med sin rou­la­de-fod lag­de bol­den til en fremad­stormen­de Ludwig Au­gustin­s­son. Han hav­de sva­ert ved at fin­de si­ne pej­le­ma­er­ker i fel­tet, og Ras­mus Falk bli­ver det nok al­drig. En hof­te­af­slut­ning blev ik­ke far­lig.

Det gjor­de til gen­ga­eld et langskud fra Pe­ter An­ker­sen efter en halv ti­mes tid. Benja­min Ver­bic ud­fyld­te sin så­kald­te ’Grønkja­er-rol­le’ helt ud­ma­er­ket, og som den ha­en­gen­de an­gri­ber sled han sig fri bag ba­ck­en og lag­de ind­la­eg­get, som blev til en re­tur­bold til An­ker­sen. Den ram­te han godt, men li­ge på Por­to-ke­e­per Iker Ca­sil­las.

Ta­et­te­re på kom An­dri­ja Pav­lovic fem mi­nut­ter før tid. FC Kø­ben­havns sid­ste brug­ba­re an­gri­ber kom hø­jest på et hjør­ne­s­park, men fra ta­et hold kun­ne han ik­ke di­ri­ge­re bol­den i mål. Det helt sam­me pro­blem hav­de Erik Jo­hans­son mi­nut­tet se­ne­re.

Tou­touh vi­ste igen sit drib­le­re­per­toi­re, og hans ind­la­eg sad, hvor det skul­le. Jo­hans­son løf­te­de sig fra jor­den, men he­a­de­de for­bi på FCKs stør­ste mu­lig­hed i før­ste halv­leg. Me­ga­chan­ce til Por­to Den chan­ce var hel­ler ik­ke na­er så stor som Por­to-top­sco­rer An­dré Silvas ti mi­nut­ter efter pau­sen. Silva fik lov ad to om­gan­ge at spar­ke på Ro­bin Olsen fra en po­si­tion i det lil­le felt. Det blev til af­bra­en­de­re så sto­re, at de vil­le ko­ste bø­der på et­hvert se­rie-hold.

An­den halv­leg var med Por­to i stør­re do­mi­nans og som det chan­ce­ska­ben­de hold. Men selv ik­ke et par var­me mu­lig­he­der til ga­ester­ne kun­ne aen­dre på, at kam­pen i Par­ken skul­le en­de 0-0, og FC Kø­ben­havn er kva­li­fi­ce­ret til Eu­ro­pa Le­ague som mini­mum.

FOTO: OLAFUR STEINAR GESTSSON

• Der var man­ge og ta­et­te na­er­kam­pe i gårs­da­gens nul-nul­lert i Te­lia Par­ken, hvor Tho­mas Dela­ney (tv.) og FC Kø­ben­havn kan va­e­re no­gen­lun­de til­fred­se med et po­int, selv­om vej­en til Cham­pions Le­ague uden en sejr nu er ble­vet lidt la­en­ge­re og sva­e­re­re. Men håbet le­ver endnu.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.