’Det er fan­ta­stisk’

FC Kø­ben­havn-spil­ler­ne tog de po­si­ti­ve bril­ler på efter 0-0-kam­pen i Par­ken i af­tes mod FC Por­to. Alt kan ske om to uger, og bil­let­ten til eu­ro­pa­ei­sk fod­bold i for­å­ret er trods alt sik­ret

BT - - SPORTEN - Mi­chel Wik­kel­sø David­sen Søren Hang­høj Kri­sten­sen | mi­cd@spor­ten.dk | srkr@spor­ten.dk

Lim­bo, vaku­um, in­gen­mandsland. Der er man­ge ord for det sted, FC Kø­ben­havn nu be­fin­der sig. Med én run­de til­ba­ge ved kø­ben­hav­ner­ne endnu ik­ke, om de er købt el­ler solgt i for­hold til endnu en epo­ke­gø­ren­de kva­li­fi­ka­tion til 1/8-fi­na­ler­ne i Cham­pions Le­ague.

Med de ne­ga­ti­ve bril­ler på, mis­se­de Lø­ver­ne i af­tes mu­lig­he­den for selv at brin­ge sig vi­de­re med en sejr i Brug­ge om to uger. Skif­ter man til de po­si­ti­ve, er alt fort­sat åbent, in­den det he­le af­gø­res 7. de­cem­ber.

0-0 hjem­me mod FC Por­to be­ty­der, at po­rtu­gi­ser­ne har es­ser­ne på hån­den. Al­li­ge­vel var stolt­he­den i højsa­e­det efter endnu en nul­løs­ning i Par­ken.

»Det er fan­ta­stisk. Vi har le­vet i al­le kam­pe­ne, og vi har spil­let li­ge op i al­le kam­pe­ne. Det er vi me­get stol­te af,« lød det fra Wil­li­am Kvist. Par­ken er spe­ci­el »Nu er det 26 kam­pe, vi har spil­let, og der er ble­vet sco­ret to mål mod os på hjem­me­ba­ne. Det er ret vold­somt. Par­ken gi­ver os no­get spe­ci­elt, og pu­bli­kum gi­ver og­så en per­fekt mod­ta­gel­se. Det gi­ver gå­se­hud og gør, at jeg syn­tes, jeg kun­ne lø­be en hel af­ten,« sag­de midt­ba­ne­kri­ge­ren vi­de­re.

FC Kø­ben­havn skal vin­de i Brug­ge, mens FC Por­to skal sa­et­te po­int til på hjem­me­ba­ne mod Lei­ce­ster, hvis det­te ef­ter­år skal en­de i to­tal suc­ces og med en bil­let til to stor­kam­pe i Cham­pions Le­agu­es kno­ck­out-fa­se.

»Det bli­ver ik­ke en wal­ko­ver i Brug­ge. Men vi er su­per­til­fred­se.

Vi er godt til­fred­se med, at vi ved, at vi som mini­mum skal spil­le Eu­ro­pa Le­ague. Det var et stort del­mål Wil­li­am Kvist

Det her Por­to-hold er nødt til at an­gri­be mod et Lei­ce­ster-hold, der er et af Eu­ro­pas bed­ste på kon­tra. Må­ske vil de spa­re nog­le spil­le­re, men alt kan ske der­ne­de, og så skal vi hå­be på endnu et mira­kel i Brug­ge, som vi har få­et før. For vi er af­ha­en­gi­ge af an­dre end os selv,« sag­de Wil­li­am Kvist, der gik ud af gårs­da­gens kamp med stor respekt for det Por­to-hold, han nu hå­ber, dum­mer sig.

»Vi har al­le en is­ho­ck­eyblo­ke­ring i lø­bet af kam­pen. De var pis­se­go­de, men vi får den hel­dig­vis red­det godt hjem uden, at de spil­ler os ned un­der gul­vet,« lød det fra lands­holds­spil­le­ren. Del­må­let er nå­et Wil­li­am Kvist og hold­kam­me­ra­ter­ne kan gla­e­de sig over, at en plads i Eu­ro­pa Le­agu­es kno­ck­out-fa­se nu som mini­mum er sik­ret, hvis den sto­re skalp skul­le glip­pe om to uger i Bel­gi­en.

»Det be­ty­der rig­tig me­get. Vi vil ger­ne vi­de­re i Cham­pions Le­ague, men vi ved og­så, at vi hav­de va­e­ret num­mer sjok, hvis vi hav­de spil­let efter, hvem der har det stør­ste bud­get. Der­for er vi godt til­fred­se med, at vi ved, at vi som mini­mum skal spil­le Eu­ro­pa Le­ague. Det var et stort del­mål. Og så må vi gi­ve den fuld gas i Brug­ge,« slut­te­de Kvist.

Det fak­tum, at gårs­dsa­gens kamp slut­te­de 0-0 frem for 1-1 el­ler 2-2 gør, at FC Kø­ben­havn er vi­de­re i Cham­pions Le­ague på grund af re­ge­len om ude­ba­ne­mål, hvis de vin­der i Brug­ge, mens FC Por­to sam­ti­dig sa­et­ter po­int til mod Lei­cesters en­gel­ske me­stre.

FOTO: OLAFUR STEINAR GESTSSON

FC Kø­ben­havn-spil­ler­ne var pres­se­de mod FC Por­to i af­tes, men de ka­em­pe­de bravt og of­re­de sig med ’is­ho­ck­eyblo­ke­rin­ger’ - her er det Pe­ter An­ker­sen i ak­tion - som Wil­li­am Kvist kald­te dem efter kam­pen. Der­med lyk­ke­des det at spil­le 0-0 med Por­to og som mini­mum sik­re sig en plads i Eu­ro­pa Le­ague i for­å­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.