Me­re me­ster- end makva­erk

BT - - SPORTEN -

DER SKAL SPILLES eu­ro­pa­ei­sk fod­bold i Par­ken og­så efter jul og nytår. Det lig­ger nu li­ge så fast som Stå­le Sol­bak­kens fri­su­re. FC Kø­ben­havn skal som mini­mum spil­le kno­ck out-kam­pe i Eu­ro­pa Le­ague, når det spa­e­de for­år tit­ter frem om tre må­ne­der. Lad os gla­e­de os over det. Desva­er­re ty­der no­get på, at li­ge pra­e­cis de knap så sjove kam­pe i Eu­ro­pa Le­ague bli­ver desti­na­tio­nen. De rig­tig, rig­tig sjove af slagsen – dem i Cham­pions Le­agu­es af­slut­ten­de fa­se – ser desva­er­re ud til at bli­ve uden de dan­ske me­stre.

Tag ik­ke fejl. Det kan sta­dig nås. Men jeg tror ik­ke, FC Por­to sa­et­ter po­int til hjem­me mod et Lei­ce­ster-mand­skab, der al­le­re­de har vun­det pulj­en – og FCK kan sag­tens ta­be po­int i Brug­ge, når det he­le skal af­gø­res 7. de­cem­ber. Det er mit bud.

Det aen­drer dog ik­ke på, hvor im­po­ne­ret jeg er over FC Kø­ben­havn i det­te Cham­pions Le­ague-ef­ter­år, selv om det da er ra­sen­de ae­r­ger­ligt, at man for an­den gang i tra­ek spil­le­de 0-0 og for tred­je kamp i tra­ek ik­ke fik sco­ret. HOL­DET FORTJENER AL­LI­GE­VEL hyl­dest. Det er et hus byg­get med flot­te, so­li­de mur­sten he­le vej­en rundt – og oven i kø­bet med de kre­a­ti­ve de­tal­jer, der op­ha­e­ver et al­min­de­ligt byg­nings­va­erk til et lil­le mester­va­erk.

I af­tes så vi end­da, at der kan byg­ges til og renove­res, uden at mester­va­erk for­vand­les til makva­erk. Selv uden An­dreas Cor­ne­li­us og Fe­de­ri­co San­tan­der – hol­dets an­gri­be­re, målsco­re­re og to af de ab­so­lut­te nøg­le­spil­le­re – le­ve­re­de de dan­ske me­stre en god­kendt va­re mod grup­pens bed­ste fod­bold­hold. Lei­ce­ster har må­ske vun­det grup­pen, men der er me­get me­re fod­bold i det hold, der ga­e­ste­de Par­ken i af­tes – end det en­gel­ske mester­hold, der vi­ste sig frem sam­me sted for knap tre uger si­den.

Det gør det blot me­re im­po­ne­ren­de, at et FCK-hold uden de to star­ten­de an­gri­be­re kan spil­le op med det po­rtu­gi­si­ske stor­hold. Var Cor­ne­li­us og San­tan­der sav­net? Ja, gu’ var de det. Me­get end­da, Det er det rå­ben­de nul det ty­de­lig­ste be­vis på. Men hol­det faldt ik­ke igen­nem. De be­vi­ste tva­er­ti­mod, at al­le im­pli­ce­re­de spil­le­re kan va­e­re med på Cham­pions Le­ague-ni­veau og le­ve­re­de der­med endnu en sprit­tusch-streg un­der hvor im­po­ne­ren­de en bred­de, det­te FCK-hold har.

Mang­ler man fle­re be­vi­ser, er det blot at ka­ste et blik på Yus­sef Tou­touh, der nog­le gan­ge er in­de og an­dre gan­ge ude af star­top­stil­lin­gen, men i af­tes af­slø­re­de sig som en spil­ler med et skyhøjt tek­nisk top­ni­veau – og­så i eu­ro­pa­ei­sk sam­men­ha­eng. Åge Ha­rei­de var på plads i Par­ken i går. Land­stra­e­ne­ren bør me­re end over­ve­je at gri­be knog­len og for­sø­ge at over­ta­le midt­ba­ne­spil­le­ren til at pri­o­ri­te­re det dan­ske lands­hold frem for det ma­rok­kan­ske. Num­me­ret er til at fin­de!

Var Cor­ne­li­us og San­tan­der sav­net? Ja, gu’ var de det. Me­get end­da, Det er det rå­ben­de nul det ty­de­lig­ste be­vis på. Men hol­det faldt ik­ke igen­nem. De be­vi­ste tva­er­ti­mod, at al­le im­pli­ce­re­de spil­le­re kan va­e­re med på Cham­pions Le­agu­e­ni­veau

MEN NOK OM det – og til­ba­ge til det hus, kø­ben­hav­ner­ne har byg­get. For ar­ki­tek­ten fortjener ap­plaus til trods for de be­sva­er­lig­he­der, han har haft med at få sit hold til at sco­re i de se­ne­ste Cham­pions Le­gu­e­kam­pe. Og til trods for det fak­tum, at hol­det i af­tes ik­ke ram­te top­ni­veau­et og ik­ke fik sat po­rtu­gi­ser­ne un­der af­gø­ren­de pres.

Stå­le Sol­bak­ken har op­byg­get et hold med så me­get bund i, at det ik­ke bør va­e­re et hver­ken død­brin­gen­de el­ler alt­af­gø­ren­de slag selv når de ab­so­lut­te nøg­le­spil­le­re, Tho­mas Dela­ney og Mathias Zanka Jør­gen­sen, rej­ser hen­holds­vis til vin­ter og til som­mer. Det­te FCK-hold skal nok kla­re sig.

Frem­ti­den ser der­for lys ud for FC Kø­ben­havn. Uan­set hvor­dan det går om to uger i Bel­gi­en og Portu­gal.

FOTO: LISELOTTE SABROE

Ar­ki­tek­ten bag FCK-hu­set, Stå­le Sol­bak­ken, fik i går be­vist, at fun­da­men­tet er sta­er­kt, selv­om nog­le af de ba­e­ren­de bja­el­ker ik­ke var med. Trods fra­va­e­ret af An­dreas Cor­ne­li­us og Fe­de­ri­co San­tan­der faldt FCK-mand­ska­bet ik­ke igen­nem mod FC Por­to. Ene­ste mi­nus var, at det hel­ler ik­ke den­ne gang lyk­ke­des at sco­re mål. Kam­pen i går var og­så et be­vis på, at hol­det nok skal kla­re sig, selv­om nøg­le­spil­le­re som Tho­mas Dela­ney og Mathias Zanka Jør­gen­sen for­la­der hol­det i 2017. Ras­mus Falk (foto) og co. er klar til at ta­ge over.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.