Symp­to­met på fi­a­sko­en

Chri­sti­an Erik­sen var de­gra­de­ret til ba­en­ken, da Mo­na­co send­te Tot­ten­ham ud af det­te års Cham­pions Le­ague med et 2-1-ne­der­lag

BT - - SPORTEN - Jens Mo­u­vi­el­le | jm­mo@bt.dk

»Jeg er så fa­er­dig med Erik­sen. Han har ik­ke be­stilt an­det end at

ir­ri­te­re mig i fle­re må­ne­der. Det, han le­ve­rer, er til grin for en spil­ler med hans po­ten­ti­a­le,« skrev Tot­ten­ham-fan­pro­fi­len ’Spurs In The Blood’ med over 31.000 føl­ge­re på Twit­ter før we­e­ken­dens sejr over West Ham. Chri­sti­an Erik­sen er ble­vet gjort til symp­to­met for den sva­e­re pe­ri­o­de, som Tot­ten­ham har be­fun­det sig i de se­ne­ste par må­ne­der, og gårs­da­gens Cham­pions Le­ague-ne­der­lag til Mo­na­co var kul­mi­na­tio­nen på en skidt sa­e­son­start for dan­ske­ren. For da nav­ne­ne på Tot­ten­hams star­ten­de el­le­ve blev of­fent­gjort, var Erik­sens navn ik­ke blandt dem. Ma­na­ger Mauri­cio Po­chet­ti­no hav­de i ste­det fun­det plads til 20-åri­ge Har­ry Winks, der i mod­sa­et­ning til dan­ske­ren har fun­det vej­en til net­tet i Pre­mi­er Le­ague – og det end­da så sent som i we­e­ken­den. Gum­mi­ben Mens Tot­ten­ham sli­der i det for at ska­be chan­cer, sco­rer man mål på sam­lebånd i Mo­na­co. De om­vend­te form­kur­ver var et te­ma in­den kam­pen, hvor Tot­ten­hams må­l­mand Hu­go Ll­o­ris iføl­ge Daily Mail gav ud­tryk for, at eng­la­en­der­nes Cham­pions Le­ague -håb be­stod i fran­ske gum­mi­ben.

»Vo­res si­tu­a­tion kun­ne ik­ke va­e­re va­er­re. De vil va­e­re un­der pres for at ta­ge ini­ti­a­ti­vet, og nog­le gan­ge kan an­sva­ret gø­re un­der­li­ge ting ved et hold,« sag­de Hu­go Ll­o­ris.

Og gum­mi­ben var der nok af i be­gyn­del­sen af kam­pen. Først kun­ne Chri­sti­an Erik­sen fra sin plads på ba­en­ken se sin hold­kam­me­rat He­ung-Min Song slø­se en frilø­ber va­ek, og få mi­nut­ter se­ne­re kun­ne han se Falcao mis­bru­ge et straf­fes­park, som klod­set blev be­gå­et af Erik Di­er. Rut­sje­ba­ne­tur An­den halv­leg var en fø­lel­ses­ma­es­sig rut­sje­ba­ne­tur for dem med Tot­ten­ham i hjer­tet. Efter få mi­nut­ters spil brød Mo­na­cos Dji­bril Si­di­be kam­pens må­ltør­ke med et ho­ved­støds­mål, men Tot­ten­ham sva­re­de hur­tigt til­ba­ge, da Har­ry Ka­ne om­sat­te et straf­fes­park til scor­ing. Spurs-spil­ler­ne nå­e­de dog ik­ke at få ha­en­der­ne ned, før den var gal igen. Få se­kun­der efter det ud­lig­nen­de mål punk­te­re­de Tho­mas Le­mar Tot­ten­hams Cham­pions Le­ague drøm­me, da han spar­ke­de bol­den i net­tet til 2-1, og selv­om Erik­sen kom på ba­nen i det 65. mi­nut, for­må­e­de han ik­ke at sa­et­te sit pra­eg på kam­pen.

Der­med er Tot­ten­ham ude af det­te års Cham­pions Le­ague med en kamp til­ba­ge af grup­pe­spil­let, mens Chri­sti­an Erik­sen må se i øj­ne­ne, at hans el­lers så sik­re plads i star­top­stil­lin­gen nu er op­pe til re­vi­sion.

FOTO: REU­TERS

Chri­sti­an Erik­sen be­gynd­te på ba­en­ken og kun­ne in­tet gø­re ved re­sul­ta­tet, da han blev skif­tet ind efter 65 mi­nut­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.