’Screw down’ for­vent­nin­ger­ne

De dan­ske hånd­bold­kvin­der ta­ger til EM uden en kon­kret målsa­et­ning

BT - - SPORTEN - Las­se Vø­ge | lavg@spor­ten

Før EM i 1996 for­søg­te fod­bold­land­stra­e­ner Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen at let­te pres­set fra de dan­ske re­ge­ren­de eu­ro­pa­me­stres skul­dre med den ef­ter­hån­den iko­ni­ske sa­et­ning: ’Screw down a litt­le bit the expecta­tions’. Helt sam­me ord­valg brug­te land­stra­e­ner for de dan­ske hånd­bold­kvin­der, Klavs Bruun Jør­gen­sen, ik­ke, da lands­hol­det in­vi­te­re­de til pres­sese­an­ce i går. Men bud­ska­bet var no­gen­lun­de det sam­me.

For land­stra­e­ne­ren vil ik­ke love en top ot­te-pla­ce­ring ved det EM, der sky­des i gang i Sve­ri­ge 4. de­cem­ber. Der ar­bej­des al­le­re­de på den lan­ge ba­ne frem mod OL 2020, og det kom­men­de eu­ro­pa­mester­skab er det før­ste skridt på den rej­se.

»Det be­ty­der ik­ke, at vi kun ta­ger til EM for at for­be­re­de os til 2020. Vi vil ger­ne vin­de så man­ge kam­pe som over­ho­ve­det mu­ligt ved EM. Men det er fjol­let at snak­ke om, at vi ab­so­lut skal spil­le os i top ot­te,« si­ger Klavs Bruun Jør­gen­sen.

Land­stra­e­ne­rens for­sig­ti­ge til­gang er og­så et re­sul­tat af, at Dan­mark har få­et en ma­re­ridtslo­d­tra­ek­ning, som gør, at der med stor sand­syn­lig­hed ven­ter en mel­lem­run­de-grup­pe med Nor­ge, Ru­ma­e­ni­en og de olym­pi­ske me­stre fra Rusland.

»Vi bli­ver nødt til at va­e­re re­a­li­sti­ske og si­ge, at det kan godt va­e­re, vi kom­mer til mel­lem­run­den, spil­ler tre go­de kam­pe og så al­li­ge­vel ik­ke går vi­de­re. Og hvis jeg så på for­hånd har sagt, at vi ba­re skal i top ot­te, har jeg skudt mig selv i fo­den,« ly­der det fra land­stra­e­ne­ren, der me­ner, at for­vent­nin­ger­ne til bå­de her­re- og kvin­delands­hol­de­ne ef­ter­hån­den har nå­et et ni­veau, hvor man kun kan skuf­fe. For­ven­ter for me­get »Ja, jeg sy­nes, at vi er nå­et til et punkt – og det ga­el­der ik­ke kun for kvin­delands­hol­det – hvor vi be­gyn­der at for­ven­te for me­get. Jeg har in­tet imod for­vent­nin­ger – det er vig­tigt at for­stå – men man skal og­så va­e­re re­a­li­stisk. Ja, hånd­bold­her­rer­ne kan godt vin­de VM-guld, nu hvor de har

KOM­MEN­DE PROGRAM vun­det OL-guld. Men de kan alt­så og­så bli­ve num­mer seks!«

Lands­hol­dets an­fø­rer, Sti­ne Jør­gen­sen, ser og­så god lo­gik i den af­da­em­pe­de EM-målsa­et­ning.

»Det er et hold i en op­byg­nings­fa­se. Der er man­ge un­ge spil­le­re med, som er til de­res før­ste slut­run­de. Vi er kun li­ge i be­gyn­del­sen af pro­ces­sen, men vi er eni­ge om, hvil­ken vej vi skal gå. Vi skal ha­ve fo­kus på én kamp ad gan­gen og la­de va­e­re med at ta­en­ke for me­get frem mod en en­de­lig pla­ce­ring. Så­dan én skal vi ik­ke ha­ve til at ha­en­ge over ho­ve­d­et, som det må­ske har gjort tid­li­ge­re – for der er al­tid sto­re for­vent­nin­ger til et dansk kvin­delands­hold,« si­ger Sti­ne Jør­gen­sen og fort­sa­et­ter:

»Vi hå­ber, at vi på den­ne må­de kan slip­pe for he­le ti­den at bli­ve min­det om en målsa­et­ning af jer jour­na­li­ster. Og det kan va­e­re med til at gø­re, at vi kan hol­de fo­kus på det, vi skal le­ve­re på ba­nen tek­nisk og tak­tisk.«

Dan­mark var­mer op til EM med Mø­bel­rin­gen Cup i Nor­ge, der ind­le­des med op­gø­ret mod va­er­ter­ne i mor­gen.

FOTO: LISELOTTE SABROE

For­vent­nin­ger­ne er skru­et ned på lavt blus på kvin­delands­hol­det, før EM-slut­run­den i Sve­ri­ge sky­des i gang om knap to uger. Til gen­ga­eld er hu­mø­ret højt hos Klavs Bruun Jør­gen­sens ud­valg­te, hvil­ket Lou­i­se Sva­la­stog (tv.) og an­fø­rer Sti­ne Jør­gen­sen til ful­de de­mon­stre­re­de ved gårs­da­gens tra­e­ning i Bav­ne­høj-Hal­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.