DBU sendt til

BT - - SPORTEN -

NE­DER­LAG fra de sponsorak­ti­vi­te­ter, hvor spil­ler­ne del­ta­ger i for­bin­del­se med lands­hol­det. Og DBU skal frem­over ind­dra­ge spil­ler­for­e­nin­gen, hver gang en lands­holds­spil­ler skal op­tra­e­de i en kom­merci­el sam­men­ha­eng. Oven i hat­ten kon­klu­de­rer dom­men og­så, at DBU år­ligt skal be­ta­le om­kring én mil­li­on ek­stra til spil­ler­ne i for­sik­rings­sum­mer.

Der­u­d­over skal DBU nu be­ta­le sa­gens om­kost­nin­ger og dom­mer­nes ho­norar – et be­løb, der over­sti­ger 200.000 kro­ner. Hav­de jeg kendt til da­gens af­gø­rel­se, hav­de jeg ik­ke ind­gå­et den nu­va­e­ren­de af­ta­le. Så hav­de vi for­hand­let vi­de­re den­gang BT 4. novem­ber 2015 BT 4. novem­ber 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.