Ta­el­ling Nu får klub­ber­ne mag­ten

BT - - SPORTEN -

STØR­RE MAGT De dan­ske fod­bold­klub­ber over­ta­ger en stri­be op­ga­ver fra DBU og får langt stør­re magt over Dan­mark­s­tur­ne­rin­gen end hidtil. Det er­fa­rer BT fra kil­der med ind­sigt i det åre­lan­ge og to­talt mørklag­te for­hand­lings­for­løb mel­lem klub­ber­ne og DBU, der har ført til, at DBUs be­sty­rel­se på lør­dag skal dis­ku­te­re og efter al sand­syn­lig­hed ved­ta­ger klub­ber­nes nye, sto­re an­svar.

Hvis for­sla­get som ven­tet bli­ver ved­ta­get, be­ty­der det, at klub­ber­ne over­ta­ger kon­trak­t­ret­tig­he­der­ne og kon­trol­len over Su­per­liga­en, 1. og 2. di­vi­sion fra DBU og der­med får va­e­sent­lig stør­re selv­sta­en­dig­hed fra DBU. Der­til kom­mer mu­lig­vis over­ta­gel­sen af kom­merci­el­le ret­tig­he­der og stør­re ind­fly­del­se i DBUs be­sty­rel­se.

Klub­ber­ne iva­er­k­sat­te ar­bej­det med at fjer­ne sig fra DBU for na­e­sten pra­e­cis et år si­den, efter BTs af­slø­rin­ger af DBUs lands­holds­af­ta­le med Spil­ler­for­e­nin­gen. Stort set in­gen klub­ber hav­de kend­skab til af­ta­lens ind­hold, der var ble­vet holdt hem­me­ligt for klub­ber­ne, før BT over fle­re da­ge kun­ne af­slø­re det, der vi­ste sig at va­e­re rysten­de la­es­ning for de klub­folk, der tro­e­de, at DBU stod på de­res si­de. Ik­ke mindst vak­te det har­me, at DBU gav sto­re øko­no­mi­ske in­drøm­mel­ser til Di­vi­sions­for­e­nin­gens stør­ste fjen­de, Spil­ler­for­e­nin­gen, og at uni­o­nen i af­ta­lens pa­ra­graf På dis­se punk­ter vandt Spil­ler­for­e­nin­gen På det­te punkt vandt DBU 6.11 fra­sag­de sig mu­lig­he­den for at ta­ge par­ti i frem­ti­di­ge tvi­ster. Fle­re juri­di­ske eks­per­ter og tid­li­ge­re med­lem­mer af DBU vur­de­re­de over for BT den­gang, at det stred di­rek­te mod DBUs eg­ne ved­ta­eg­ter, og un­der al­le om­sta­en­dig­he­der stred det di­rek­te mod in­ter­es­ser­ne hos de klub­ber, der hvert år sen­der mel­lem 30 og 35 mio. kr. vi­de­re til DBU via tv-af­ta­len.

Det er ik­ke lyk­ke­des BT at ind­hen­te kom­men­ta­rer til hi­sto­ri­en, men så­le­des sag­de di­rek­tør i Di­vi­sions­for­e­nin­gen, Claus Thom­sen, til BT sid­ste år.

»Vi er nødt til at fin­de en løs­ning, så vi får kon­trol­len. Det kom­mer den kom­men­de tid til at gå med. Det be­ty­der, at DBU depo­ne­rer tv­ret­tig­he­der­ne hos os i en år­ra­ek­ke, at vi har de kom­merci­el­le ret­tig­he­der og kon­trol­len over tur­ne­rings­for­ma­tet. Alt­så ejer­ska­bet over alt i tur­ne­rin­ger­ne.« BT 5. novem­ber 2015

DBU og Spil­ler­for­e­nin­gen har va­e­ret i strid om for­tolk­nin­gen af fi­re punk­ter i den lands­holds­af­ta­le, der blev ind­gå­et i for­å­ret 2015.

DBU skal be­ta­le Spil­ler­for­e­nin­gen 25 pro­cent af lands­hol­dets sponsor­ind­ta­eg­ter. Det be­ty­der, at Spil­ler­for­e­nin­gen har 2,85 mil­li­o­ner kro­ner til go­de hos DBU for den pe­ri­o­de, lands­holds­af­ta­len har fun­ge­ret.

Spil­ler­for­e­nin­gen har få­et ve­to­ret i for­hold til de kom­merci­el­le sam­men­ha­en­ge, som lands­holds­spil­ler­ne stil­ler op i.

Lof­tet for DBUs for­sik­rin­ger for spil­ler­ne sti­ger fra 1,2 mil­li­o­ner kro­ner til 2,2 mil­li­o­ner kro­ner, hvil­ket be­ty­der en ek­stra år­lig ud­gift for DBU på én mil­li­on kro­ner.

Spil­ler­for­e­nin­gen øn­ske­de en ny mo­del til at ud­reg­ne det an­tal da­ge, spil­ler­ne er til lands­holds­sam­ling – hvil­ket har be­tyd­ning i for­hold til for­sik­rings­da­ek­ning. Men her fik DBU med­hold, og den nu­va­e­ren­de mo­del for­bli­ver ga­el­den­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.