Den skan­da­lø­se af­ta­le

BT - - SPORTEN -

DER ER NA­E­STEN in­gen gra­en­ser for elen­dig­he­den af den lands­holds­af­ta­le, DBU i au­gust 2015 ind­gik med Spil­ler­for­e­nin­gen. Hvis man efter at ha­ve la­est BTs af­slø­rin­ger sid­ste år var i tvivl om di­men­sio­ner­ne af makva­er­kets elen­dig­hed, kan man na­ep­pe va­e­re det efter af­gø­rel­sen fra DIFs hø­je­ste ap­pel­in­stans i går.

Spil­ler­for­e­nin­gen har få­et med­hold i, at lands­holds­spil­ler­ne skal ha­ve 2,8 mio. kr. af DBUs sponsor­ind­ta­eg­ter hidtil og 25 pro­cent af sponsor­ind­ta­eg­ter­ne hvert år frem­over. Der­u­d­over slog ap­pel­in­stan­sen fast, at Spil­ler­for­e­nin­gen har ve­to­ret i for­hold til, om lands­holds­spil­ler­ne må del­ta­ge i kom­merci­el­le ak­ti­vi­te­ter så­som re­k­la­me­film og –fo­to­gra­fe­rin­ger. SÅ STORT ET ne­der­lag er det, at Claus Bret­ton-Mey­er skal va­e­re glad for at over­le­ve lør­da­gens be­sty­rel­ses­mø­de i DBU. På selv­sam­me be­sty­rel­ses­mø­de vil klub­ber­ne efter alt at døm­me få over­dra­get de ret­tig­he­der til kon­trak­ter og drift af Dan­mark­s­tur­ne­rin­gen, som de kra­e­ve­de i kølvan­det på BTs af­slø­rin­ger sid­ste år og si­den har ar­bej­det på i al for­tro­lig­hed.

Hvis Claus Bret­ton-Mey­er hav­de kendt af­gø­rel­sen, hav­de han al­drig ind­gå­et af­ta­len, sag­de han i går. Ja­men Her­re­g­ud! Det var ham selv, der var med til at for­fat­te ind­hol­det og end­te med at skri­ve un­der på den. Vid­ste han ik­ke, hvad han hav­de sagt ja til? Uan­set hvil­ket svar man kom­mer frem til, er det diskva­li­fi­ce­ren­de. Så stort et ne­der­lag er det, at Claus Bret­ton-Mey­er skal va­e­re glad for at over­le­ve lør­da­gens be­sty­rel­ses­mø­de i DBU I NOVEM­BER 2015 kun­ne BT som de før­ste af­slø­re ind­hol­det af den af­ta­le, DBU ind­gik med Spil­ler­for­e­nin­gen 20. marts sam­me år efter at ha­ve kørt for­hand­lin­ger­ne så langt ud, at der op­stod ri­si­ko for, at land­skam­pe­ne mod USA og Frank­rig vil­le bli­ve af­lyst. Un­der det pres ind­gik Claus Bret­ton-Mey­er og for­mand Jes­per Møl­ler en af­ta­le med Spil­ler­for­e­nin­gens dyg­ti­ge di­rek­tør, Mads Øland, og da­va­e­ren­de for­mand Tho­mas Lin­d­rup, der blev pra­e­sen­te­ret som en fan­ta­stisk sejr for DBU. Nu skul­le DBU spa­re 17 pro­cent på lands­hol­det, der ik­ke la­en­ge­re skul­le ho­no­re­res så højt som hidtil, hed det, mens Bret­ton-Mey­er, Step­han An­der­sen og Mads Øland smi­len­de tryk­ke­de ha­en­der.

Da BT kun­ne frem­la­eg­ge af­ta­len, som end ik­ke DBUs be­sty­rel­se hav­de kun­net få lov at se i me­re end et halvt år, vi­ste den sig at va­e­re en om­gang hak­kel­se, der for­kla­re­de, hvor­for Mads Øland smi­le­de så bredt: De i for­vej­en vel­be­tal­te lands­holds­stjer­ner hav­de sik­ret sig yder­li­ge­re for­gyld­ning. NAESTE KVA­LI­FI­KA­TION TIL en slut­run­de vil helt ek­stra­or­di­na­ert og uden yder­li­ge­re for­kla­ring sen­de 8,6 mio. kr. di­rek­te fra DBUs kas­se til Spil­ler­for­e­nin­gens – EFTER at DBU har be­talt al­le ud­gif­ter, og EFTER at DBU og spil­ler­ne har delt over­skud­det li­ge­ligt. Spil­ler­ne skal ha­ve samt­li­ge bonus­af­ta­ler fra sponso­rer mod tid­li­ge­re mak­si­malt to mio. kr. Og i går af­gjor­de DIFs ap­pel­in­stans så, at af­ta­len og­så in­de­ba­e­rer, at spil­ler­ne der­u­d­over skal ha­ve 25 pro­cent af al­le sponsor­ind­ta­eg­ter. La­eg der­til DBUs ac­cept af ik­ke at måt­te ta­ge par­ti i kon­flik­ter, der fik klub­ber­ne til at ra­se og kra­e­ve den magt over Dan­mark­s­tur­ne­rin­gen, de står til at få på lør­dag.

Det skul­le ha­ve va­e­ret en spa­re­plan. Det end­te som en luksus­fa­el­de. BTs SPORTSCHEF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.