Zla­tan-ynk til kas­se­ret dan­sker

BT - - SPORTEN -

Magnus Pe­hrs­son, som Al­lan Kuhn var as­si­stent for i 2009, li­ge nu det var­me­ste navn, men står det til Zla­tan Ibra­him­ovic, bør man kig­ge mod ud­lan­det.

»Man skal ik­ke kig­ge lo­kalt. De er al­le­re­de de bed­ste lo­kalt, og det er ik­ke nok at va­e­re bedst lo­kalt. Man skal kig­ge ud,« si­ger Zla­tan Ibra­him­ovic, som i sin egen kar­ri­e­re al­tid har va­e­ret på ud­kig efter nye ud­for­drin­ger i nye lan­de. Har ero­bret som Na­po­leon Hidtil har klubkar­ri­e­ren budt på op­hold i seks lan­de med Eng­land og Man­che­ster Uni­ted som den ak­tu­el­le desti­na­tion, hvil­ket na­ep­pe bli­ver den sid­ste.

Det for­tal­te han og­så i for­bin­del­se med den sven­ske pris­ud­de­ling, hvor han blev spurgt ind til si­ne tid­li­ge­re ud­mel­din­ger om en mu­lig frem­tid i USA.

»Det er et stort al­ter­na­tiv, me­get mu­ligt, bå­de for fod­bol­dens skyld og alt om­kring. Jeg ser mig selv ero­bre USA, pra­e­cis som jeg har gjort med Eu­ro­pa. Folk bli­ver et sted he­le kar­ri­e­ren, men jeg har rejst rundt som Na­po­leon i Eu­ro­pa og ero­bret hvert land, jeg er kom­met til. Så må­ske skal jeg rej­se over At­lan­ten og ero­bre USA og­så,« si­ger Zla­tan Ibra­him­ovic.

Al­lan Kuhn delt­og i øv­rigt ik­ke selv i man­da­gens sven­ske pris­ud­de­lin­gen, selv­om han var no­mi­ne­ret i ka­te­go­ri­en Årets tra­e­ner. Iføl­ge Malmö FFs as­si­stent­tra­e­ner Olof Per­s­son hav­de han det dår­ligt. Vin­de­ren af pri­sen blev Gra­ham Pot­ter fra op­ryk­ker­klub­ben Öster­s­unds FK, som slut­te­de på en ot­ten­de­plads i Alls­venskan. TRAENERE I MALMÖ FF

2016: 2014-15: 2011-13: 2008-11: 2006-07: 2002-05: 2000-01: 1998-99: 1997-98: 1994-96: 1992-93: 1990-92: 1985-89:

Al­lan Kuhn Åge Ha­rei­de Ri­kard Nor­ling Ro­land Nils­son Sören Åke­by Tom Pra­hl Mi­cha­el An­der­s­son Ro­land An­der­s­son Frans Thi­js­sen Rolf Zet­ter­lund Vig­go Jen­sen Bob Hough­ton Roy Hod­g­son

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.