BEHA TA­ET PÅ SKUD­DRA­MA

Én var i af­tes i kri­tisk til­stand efter sky­de­ri Lyng­by, nord for Kø­ben­havn. Tv-va­ert Mik­kel Beha holdt fored­rag ik­ke langt fra ger­nings­ste­det

BT - - NYHEDER - Lau­ra Ro­de Ny­gaard | la­ny@bt.dk

Mik­kel Beha Eri­ch­sen og hans søn Emil Midé Eri­ch­sen var i af­tes ved at ta­ge de sid­ste spørgs­mål fra sa­len i Lyng­by Kul­tur­hus, da tvva­er­tens ko­ne gik på sce­nen med en skra­em­men­de mel­ding. »Kan I ik­ke li­ge ta­ge et par spørgs­mål me­re,« spurg­te Ma­ri­an Midé, og for­kla­re­de, at der hav­de va­e­ret et sky­de­ri i na­er­he­den.

Det forta­el­ler Per Bjer­re­gaard, der står for den dag­li­ge drift af Lyng­by Kul­tur­hus, hvor Mik­kel Beha Eri­c­sen holdt fored­rag. Bjer­re­gaard var på ar­bej­de, da om­rå­det om­kring kul­tur­hu­set i af­tes lag­de sce­ne til et skud­dra­ma. Her af­fy­re­de en ger­nings­mand kort efter kl. 19 skud mod storma­ga­si­net Ma­ga­sin. To per­so­ner blev ramt, og én var i af­tes i kri­tisk til­stand, op­ly­ste po­li­ti­et.

Blå blink på par­ke­rings­plad­sen

Iføl­ge BT op­lys­nin­ger fandt sky­de­ri­et sted ved Ma­ga­sins par­ke­rings­plads over for Lyng­by Stor­cen­ter i na­er­he­den af kul­tur­hu­set.

I før­ste om­gang blev bå­de Mik­kel Beha, hans fa­mi­lie og he­le det frem­mød­te pu­bli­kum bedt om at for­hol­de sig i ro og bli­ve i sik­ker­hed i det sto­re lo­ka­le.

»Pu­bli­kum var selv­føl­ge­lig lidt nervø­se, men de for­holdt sig stil­le og ro­ligt. For­bav­sen­de ro­li­ge, vil jeg fak­tisk si­ge. For mel­din­gen kom jo som en stor over­ra­skel­se,« si­ger Per Bjer­re­gaard.

Kort tid efter Ma­ri­an Midés ind­blan­ding gik Per Bjer­re­gaard ud i det blin­ken­de blå lys­hav, som am­bu­lan­cer og fle­re po­li­ti­bi­ler skab­te på ga­den for­an kul­tur­hu­set, for at få af­kla­ring.

Fored­ra­get hand­le­de om Mik­kel Beha, Emil Midé Eri­ch­sen og re­sten af de­res fa­mi­li­ens op­le­vel­ser på de sto­re ha­ve. Og det gjor­de kun den ufor­ud­se­te op­le­vel­se me­re sur­re­a­li­stisk, forta­el­ler Per Bjer­re­gaard.

Ma­er­ke­lig kon­trast

»Det var lidt ma­er­ke­ligt, for Mik­kel og Emil hav­de li­ge stå­et på sce­nen og for­talt, hvor skøn ver­den er, og hvor dej­li­ge men­ne­ske­ne er der­u­de, og så sker det her,« si­ger han, men un­der­stre­ger, at der ik­ke var den sto­re dra­ma­tik i lo­ka­let.

An­der­le­des så det ud i Ma­ga­sin få me­ter der­fra.

Til BT forta­el­ler et øjen­vid­ne, hvor­dan hun op­le­ve­de at an­kom­me til storma­ga­si­net kort til efter sky­de­ri­et.

»Jeg kom­mer op fra par­ke­rings­ka­el­de­ren og un­drer mig over, hvor­for vi ik­ke kan kom­me ind i Ma­ga­sin. Der står sto­le ude for­an og na­er­mest spa­er­rer af. Det lig­ne­de egent­lig mest af alt, at der var kø til Ma­ga­sin. Så vi tro­e­de ba­re at det var på grund af den her af­ten med til­bud. Da vi na­er­mer os ind­gan­gen, kom­mer der en me­d­ar­bej­der fra Sti­cks’n’Sus­hi ud og rå­ber, at de skal bru­ge en la­e­ge. Kort efter kom­mer der en kvin­de ud, som må­ske kan va­e­re en kun­de, og spør­ger, om der er no­gen la­e­ger el­ler sy­geple­jer­sker til ste­de. Der går en kvin­de ind i ma­eng­den, og så be­slut­ter vi os for at ta­ge hjem,« si­ger Li­ne Kri­sten­sen og ud­dy­ber:

Skud­hul­ler og pa­tron­hyl­stre

»Vi bor na­e­sten li­ge ved si­den af, og det er først, da vi er på vej hjem, at vi be­gyn­der at hø­re si­re­ner og se blå blink. Vi kig­ger rundt, og så får jeg øje på to hul­ler. Så si­ger jeg til min ka­e­re­ste ’der er sgu da to skud­hul­ler dér’, og så la­eg­ger han ar­men om mig og si­ger ’så smut­ter vi hjem’. Ved en af sto­le­ne lig­ger der no­get, jeg tror er pa­tron­hyl­stre – men det er selv­føl­ge­lig mørkt, så det er sva­ert at si­ge med sik­ker­hed,« si­ger hun.

Til Ritzau op­ly­ser Nord­ja­el­lands Po­li­ti, at de to per­so­ner, der blev skudt i Lyng­by, er en 22-årig mand og en 30-årig kvin­de. Beg­ge mel­des nu i sta­bil til­stand, op­ly­ser pres­se­tals­mand Hen­rik Suhr, Nord­s­ja­el­lands Po­li­ti.

BT har for­ga­e­ves for­søgt at få en kom­men­tar fra Mik­kel Beha Eri­ch­sen.

FOTO: MATHIAS ØGENDAL

En 22-årig mand og en 30-årig kvin­de blev sår­et af skud ved storma­ga­si­net Ma­ga­sin i Lyng­by.

ARKIVFOTO: SØREN BIDSTRUP

Mens Mik­kel Beha Eri­ch­sen un­der­holdt pu­bli­kum med sit kulør­te liv, fløjte­de kug­ler­ne gen­nem luf­ten uden­for.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.