Her er Løkkes kv

BT - - NYHEDER -

Me­re­te Ri­isa­ger (40) Bør­ne,-fa­mi­lieog un­der­vis­nings-ord­fø­rer For: Op­lagt bud. Hun er respek­te­ret og fag­lig vel­fun­de­ret. Imod: Må­ske ik­ke al­tid skarp nok. REGERINGSDANNELSE Thyra Frank (64) Tidl. med­lem af Fol­ke­tin­get For: Op­rin­de­ligt var man i Li­be­ral Al­li­an­ce gla­de for hen­de. Bi­drog til at gi­ve dem en so­ci­al pro­fil. Isa­er på ae­l­dre­om­rå­det. Imod: Hun er ik­ke mi­ni­ster­ty­pen. og Li­be­ral Al­li­an­ce kan by­de på sta­er­ke kvin­de­li­ge pro­fi­ler. Lars Løk­ke Rasmussen har al­le­re­de vist, at han kan pri­o­ri­te­re li­ge­lig køns­for­de­ling i regeringen. Det gjor­de han nem­lig, da han i 2010 gen­nem­før­te sin før­ste mi­ni­ster­ro­ka­de. Her var ni ud af 18 ud­pe­ge­de mi­ni­stre kvin­der. Det skal han gen­ta­ge nu, me­ner bå­de po­li­ti­ske kom­men­ta­to­rer og for­ske­re.

BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Søs Ma­rie Serup an­be­fa­ler Lars Løk­ke Rasmussen at af­kra­e­ve bå­de Sø­ren Pa­pe Poul­sen (K) og An­ders Samu­el­sen Met­te Abild­gaard (28) Po­li­tisk ord­fø­rer For: Op­lagt mi­ni­ste­rem­ne. Har mar­ke­ret sig skar­pt. Imod: Hen­des al­der. Hun er ik­ke su­per po­pu­la­er i Ven­stre el­ler Li­be­ral Al­li­an­ce på grund af stri­den om land­brugs­pak­ken. (LA) bud på, hvil­ke kvin­der de kan brin­ge i spil som mi­ni­ste­rem­ner.

»I EU er reg­len, at man får tun­ge­re po­li­ti­ske po­ster, hvis man by­der ind med en kvin­de. Jeg sy­nes, at Løk­ke skul­le gø­re det sam­me. Der er go­de mu­lig­he­der for at få dyg­ti­ge kvin­der i spil. Ven­stre har selv et pro­blem, og der­for vil jeg hel­ler ik­ke ude­luk­ke et co­me­ba­ck til Eva Kjer Han­sen (V), der blev tvun­get va­ek fra po­sten som mil­jø-og fø­de­va­re­mi­ni­ster af De Kon­ser­va­ti­ve. Det kun­ne va­e­re en må­de for Løk­ke til li­ge at mar­ke­re over for Sø­ren Pa­pe, hvem der be­stem­mer,« si­ger Søs Ma­rie Serup.

De Kon­ser­va­ti­ve har to kvin­der i fol­ke­tings­grup­pen, po­li­tisk ord­fø­rer Met­te Abild­gaard og Mai Merca­do, der er på bar­sel. Søs Ma­rie Serup na­ev­ner dem beg­ge som mu­li­ge mi­ni­ste­rem­ner. ’Thyra Frank vil­le va­e­re et scoop’ »Men De Kon­ser­va­ti­ve kan og­så hi­ve kory­fa­e­er­ne Con­nie He­de­gaard, Le­ne Es­per­sen, Be­ne­dik­te Ki­a­er og Hen­ri­et­te Kja­er ind ude­fra. De har al­le mi­ni­ste­rer­fa­ring, og det er der god brug for. Spørgs­må­let er, om de vil. I Li­be­ral Al­li­an­ce har Met­te Bo­ck en im­po­ne­ren­de kar­ri­e­re Mai Merca­do (36) For­hen­va­e­ren­de po­li­tisk ord­fø­rer For: Har ta­get en or­dent­lig tørn for par­ti­et, så hun har no­get til go­de. Imod: Hun løf­te­de ik­ke rol­len som po­li­tisk ord­fø­rer over­be­vi­sen­de. bag sig og vil va­e­re helt op­lagt. Det sam­me vil Met­te Ri­isa­ger va­e­re. Men Løk­ke kun­ne over­ve­je at hi­ve Thyra Frank ind som ae­l­dre­mi­ni­ster, det vil­le vir­ke­lig va­e­re et scoop,« si­ger Søs Ma­rie Serup.

På Fy­ens Stift­s­ti­den­de er po­li­tisk re­dak­tør Elisa­bet Sva­ne helt enig i, at det er vig­tigt for Løk­ke at sik­re li­ge­stil­lin­gen den­ne gang.

»Han fik me­get kri­tik for ik­ke at gø­re det sidst, og det er grund­la­eg­gen­de mo­der­ne tan­ke­gang, at beg­ge køn skal af­spej­les i en re­ge­ring. Li­ge­stil­ling har ba­re al­drig va­e­ret et selv­sta­en­digt pro­jekt i Ven­stre, og

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.