In­de­ka­ba­le

BT - - NYHEDER -

For: Imod: hver­ken Lars Løk­ke Rasmussen el­ler Kri­sti­an Jen­sen har ta­enkt sig at vi­ge fra de­res plad­ser. Til gen­ga­eld har De Kon­ser­va­ti­ve haft en me­get hø­je­re grad af li­ge­stil­ling,« si­ger Elisa­bet Sva­ne. Magt og ven­ne­tje­ne­ster For­sker­ne Chri­stoph El­lers­gaard og An­ton Grau Lar­sen fra CBS har af­da­ek­ket, hvor­dan mag­ten er or­ga­ni­se­ret i Danmark.

»Vo­res ana­ly­se vi­ser, at kvin­der­ne kun sid­der på ca 20 pct. af po­ster­ne. Det gi­ver en ska­ev re­pra­e­sen­ta­tion af liv­ser­fa­ring, når der skal tra­ef­fes be­slut­nin­ger. Der­for er det vig­tigt for sam­fun­det som hel­hed, at der er en li­ge­lig for­de­ling af ma­end og kvin­der. Kvin­der har an­dre er­fa­rin­ger i li­vet end ma­end, f.eks. når det ga­el­der bar­sel, fa­mi­li­e­liv, løn­mu­lig­he­der og chi­ka­ne For: Imod: Be­ne­dik­te Ki­a­er (46) som of­fent­lig de­bat­tør,« si­ger An­ton Grau Lar­sen.

»Ja og det er rent plad­der. Der er in­gen mi­ni­stre, der ud­pe­ges ale­ne på kva­li­fi­ka­tio­ner.

Det hand­ler sna­re­re om magt, ven­ne­tje­ne­ster og om at få ka­ba­len til at gå op. I po­li­tik er det of­te ven­skabs­re­la­tio­ner og drik­ke­klub­ber, der får be­tyd­ning. Sam­ti­dig er der en ten­dens til, at le­de­re kig­ger ef­ter de kom­pe­ten­cer, de selv har. Og ma­end har ge­ne­relt en op­fat­tel­se af, at ma­end er me­re kom­pe­ten­te end kvin­der. Der­for skal li­ge­stil­ling va­e­re et ak­tivt valg, el­lers vil kvin­der­ne al­tid stå ne­derst på agen­da­en,« si­ger An­ton Grau Lar­sen.

tid­li­ge­re mil­jø­mi­ni­ster Hun er ind­ly­sen­de kva­li­fi­ce­ret. Hun vil­le skaf­fe De Kon­ser­va­ti­ve en mas­se stem­mer. Vil ik­ke til til­ba­ge til po­li­tik, og slet ik­ke i en re­ge­ring, der fø­rer uam­bi­tiøs po­li­tik på kli­ma­og mil­jø­om­rå­det. borg­me­ster i Hels­in­gør Hun er et Kom­mu­ne Hun kla­re­de godt navn sig i par­ti­et. godt som sid­ste gang. mi­ni­ster Det er ik­ke hun lang tid ero­bre­de si­den, at i borg­mester­po­sten Hels­in­gør, spørgs­må­let så er, om hun vil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.