De ’vil­de’ bil­le­der

BT - - NYHEDER -

KON­KUR­REN­CE stem­me på de­res ynd­lings­bil­le­de ved ’Pe­op­le’s Choi­ce Award’.

Ét af dem er ta­get af span­ske Ma­rio Cea. Han ob­ser­ve­re­de gen­nem la­en­ge­re tid den blå is­fugl, der dag­ligt be­sø­ger en lo­kal sø. Ved hja­elp af avan­ce­ret lys­ud­s­tur fik han skabt et blåt ska­er, der får fug­len til at lig­ne en ra­ket, når den an­gri­ber sit byt­te. Bil­le­der­ne på ver­dens­tur­né Schweizi­ske Dai­sy Gilar­di­ni fo­to­gra­fe­re­de og­så et no­get uvant syn, da en is­b­jør­ne­un­ge bed sig fast i mo­de­rens pels. Is­b­jør­ne­un­gen vil­le nem­lig med, da den voks­ne is­b­jørn be­slut­te­de sig for at gå ned fra den bak­ke, den hvi­le­de sig på.

Når vin­de­ren er fun­det 10. ja­nu­ar 2017, vil de man­ge bil­le­der tur­ne­re ver­den rundt på en stor ud­stil­ling.

Selv­om der ik­ke er no­gen dan­ske del­ta­ge­re, er Danmark al­li­ge­vel re­pra­e­sen­te­ret gen­nem virk­som­he­den Dong Ener­gy. Sel­ska­bet er nem­lig ho­ved­sponsor for ud­stil­lin­gen, der alt­så skal im­po­ne­re ver­den over.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.