3,9 mio. kr. for en bid af Eif­feltår­net

BT - - NYHEDER -

Et styk­ke af den trap­pe, der tid­li­ge­re før­te turi­ster op til top­pen af Eif­feltår­net i Pa­ris, er ons­dag ble­vet solgt på auk­tion ef­ter en vild bud­run­de.

De i alt 14 trap­pe­trin har ko­stet en asi­a­tisk kø­ber 523.800 eu­ro, sva­ren­de til 3,9 mil­li­o­ner kro­ner, skri­ver AFP.

Be­lø­bet er ti gan­ge hø­je­re end ven­tet, ly­der det fra auk­tions­hu­set.

Tri­ne­ne sad mel­lem den iko­ni­ske byg­nings an­den og tred­je sal. De blev ta­get ud, da Eif­feltår­net fik en ele­va­tor i 1983.Det 324 me­ter hø­je pa­ri­si­ske var­tegn blev op­ført i 1889. Den­gang var det ver­dens hø­je­ste byg­ning. Idé­man­den bag var den fran­ske in­ge­ni­ør Gu­sta­ve Eif­fel.

Da trap­per­ne blev fjer­net fra turi­stat­trak­tio­nen, blev de skå­ret op i min­dre de­le. Styk­ker­ne har si­den fun­det nye eje­re.

Eif­feltår­net er en af ver­dens mest be­søg­te at­trak­tio­ner for turi­ster. Tår­net lig­ger i par­kan­la­eg­get i Champ-de-Mars.

Det blev byg­get på to år og stod fa­er­digt til ver­dens­ud­stil­lin­gen i 1889. Det var pla­nen, at kon­struk­tio­nen her­ef­ter skul­le ri­ves ned. Men pa­ri­ser­ne var så be­gej­stre­de for byg­nin­gen, at de mod­sat­te sig det. Si­den har Eif­feltår­net va­e­ret en iko­nisk sil­hu­et i den pa­ri­si­ske sky­li­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.