Slan­gepi­gen An­niqa klar til slags­mål

BT - - NYHEDER -

mod sin eks­ko­ne. Men det ta­ger hun med sinds­ro. Vi­de­re i pres­se­med­dde­lel­sen hed­der det blandt an­det: »Vo­res kli­ent, Sven-Ole Thorsen ta­ger af­stand og af­vi­ser al­le be­skyld­nin­ger samt al­le us­and­he­der be­skre­vet i bo­gen af An­niqa Forss. Bo­gen er skre­vet som en sen­sa­tion, der slet ik­ke stem­mer overens med vir­ke­lig­he­den.«

Men det får ik­ke An­niqa til at ryste på hån­den.

»Han har tru­et mig så man­ge gan­ge før. Det kan da godt va­e­re, han vir­ke­lig går til en sag­fø­rer den­ne gang,« si­ger An­niqa Forss over­for BT.

Det ty­der dog på, at Sven-Ole Thorsen har ta­enkt sig at brin­ge sa­gen for ret­ten. For pres­se­med­del­e­sen slut­ter med føl­gen­de:

»Vi har i dag mod­ta­get juri­disk bi­stand og kan op­ly­se, at for­fat­ter An­niqa Forss samt for­la­get DrostThorn­dal vil bli­ve kon­tak­tet af vo­res ame­ri­kan­ske ad­vo­kat Kieth Berg­lund med hen­blik på en injurie-sag samt et stort er­stat­nings­krav«. BT var tirs­dag i kon­takt med Thor­sen­lej­ren, men her var mel­din­gen, at man ik­ke hav­de yder­li­ge­re kom­men­ta­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.