Skole­le­der: Ele­ver­ne er ban­ge

BT - - NYHEDER -

En stri­be mista­en­ke­li­ge bran­de har ha­er­get nord­jy­ske Fjer­rits­lev de se­ne­ste uger.

Po­li­ti­et har end­nu ik­ke på­gre­bet en ger­nings­mand, og det ska­ber ut­ryg­hed i lo­ka­l­om­rå­det. Og­så på den lo­ka­le sko­le, hvor man­ge ele­ver ik­ke tør va­e­re ale­ne hjem­me el­ler at gå på ga­den ef­ter mør­kets frem­brud.

Det forta­el­ler skole­le­der på Fjer­rits­lev Sko­le Per­nil­le Hovaldt til BT.

»Fjer­rits­lev er et lil­le sam­fund, og på den må­de kom­mer bran­de­ne ta­et på ele­ver­ne. Tre af vo­res ele­ver har end­da op­da­get én af bran­de­ne og hjul­pet brand­va­es­net med at sør­ge for, at il­den ik­ke bred­te sig. Så de er di­rek­te be­rør­te af det. Når de kom­mer i sko­le om mor­ge­nen, så er det bran­de­ne, de snak­ker om,« forta­el­ler Per­nil­le Hovaldt.

Sa­er­ligt de mind­ste ele­ver er skra­em­te over stri­ben af på­sat­te bran­de.

»De fryg­ter, at det bli­ver de­res hus el­ler sko­len her na­e­ste gang, der er en brand. Vo­res op­ga­ve er selv­føl­ge­lig at ta­le med ele­ver­ne om den frygt, og hvor­dan de und­går at la­de sig sty­re af det,« si­ger Per­nil­le Hovaldt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.