Dag­lig­va­rer­ne bli­ver dy­re­re

BT - - NYHEDER -

BRE­XIT Det er fem må­ne­der si­den, at bri­ter­ne stem­te sig ud af EU. Ind­til vi­de­re er den fryg­te­de øko­no­mi­ske ka­ta­stro­fe ude­ble­vet. De se­ne­ste tal vi­ser dog, at den sta­dig lu­rer i ho­ri­son­ten. Stor­bri­tan­ni­ens va­lu­ta, pun­det, er nem­lig sva­ek­ket mar­kant og har va­e­ret svagt si­den af­stem­nin­gen.

Det gør det dy­re­re for de bri­ti­ske bu­tik­ker og sel­ska­ber at pro­du­ce­re, for­di de i stor stil skal kø­be de­res pro­duk­ter og råva­rer i ud­lan­det. Det sa­et­ter bu­tik­ker­ne un­der pres for at ha­e­ve pri­ser­ne, hvil­ket kan fø­re til en li­det til­tra­engt op­brems­ning i pri­vat­for­bru­get.

»Det er klart fra må­lin­ger­ne af pro­du­cen­ter­nes om­kost­nin­ger, at der er en bøl­ge af in­f­la­tion på vej igen­nem øko­no­mi­en, dre­vet af det sva­ge­re pund.

Det vil pres­se det pri­va­te for­brug og til­fø­je til den op­brems­ning, usik­ker­he­den om frem­ti­den har skabt på in­ve­ste­rings­ni­veau­et,« si­ger tid­li­ge­re rå­d­gi­ver hos Bank of Eng­land An­drew Sen­ta­ce til The Gu­ar­di­an.

Mens den of­fi­ci­el­le in­f­la­tion i Stor­bri­tan­ni­en kun er ste­get fra om­kring 0,5 pro­cent til 0,9 pro­cent si­den bre­xit-af­stem­nin­gen, steg pro­du­cen­ters om­kost­nin­ger med 12,2 pro­cent i ok­to­ber fra år til år. Der vars­les prisstigninger Pri­ser­ne, pro­du­cen­ter ta­ger, så­kald­te fa­ctory ga­te pri­ser, steg i ok­to­ber med 2,1 pro­cent. Det er det hø­je­ste ni­veau i fi­re år, iføl­ge The Gu­ar­di­an.

En stri­be bu­tik­ker og sel­ska­ber har og­så al­le­re­de vars­let prisstigninger, da de ik­ke selv vil ba­e­re de­res sti­gen­de om­kost­nin­ger – men va­el­te dem over på kun­der­ne.

Det ta­el­ler sel­ska­ber som Ap­ple og Mi­cro­soft, mens fø­de­va­re­pro­du­cen­ter som Nest­lé og Unile­ver og­så har ha­e­vet pri­ser­ne.

Tirs­dag for­tal­te lav­pris­su­per­mar­ke­der­ne Al­di og Lidl, at de ha­e­ver pri­ser­ne på blandt an­det ba­na­ner og ma­elk.

»Det vi­ser, at det gør ondt på dem. De er ble­vet nødt til ha­e­ve pri­sen på den klart mest po­pu­la­e­re pro­dukt­grup­pe i et­hvert su­per­mar­ked – ma­elk,« si­ger en kil­de til The Gu­ar­di­an.

Det bri­ti­ske pund faldt ef­ter af­stem­nin­gen i ju­ni fra 9,73 dan­ske kro­ner - der er bun­det til eu­ro­en - til 8,16 kro­ner. Si­den da er pun­det styr­ket en smu­le og står nu til li­ge om­kring 8,67 kro­ner. De er ble­vet nødt til ha­e­ve pri­sen på den klart mest po­pu­la­e­re pro­dukt­grup­pe i et­hvert su­per­mar­ked – ma­elk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.