Ny hø­jeste­rets­pra­esi­dent

BT - - NYHEDER -

CHEFPOST Tho­mas Rør­dam bli­ver ny pra­esi­dent for Hø­jeste­ret. Han af­lø­ser Poul Sø­gaard på den pre­sti­ge­fyld­te post til fe­bru­ar na­e­ste år, op­ly­ste ret­ten i går.

Rør­dam hav­de en lang kar­ri­e­re som ad­vo­kat bag sig, da han i 2002 blev dom­mer ved lan­dets øver­ste dom­stol.

I pe­ri­o­den som ad­vo­kat var han isa­er be­ska­ef­ti­get som for­sva­rer i straf­fesa­ger.

I en stri­be op­sigtsva­ek­ken­de sa­ger for­sva­re­de han sig­te­de og til­tal­te.

Det ga­el­der for ek­sem­pel den mista­enk­te kvin­de i Ple­je­bo-sa­gen, hvor po­li­ti­et men­te, at en stri­be be­bo­e­re på et ple­je­hjem var ble­vet dra­ebt.

Og­så i Blekin­ge­ga­de­ban­de-sa­gen om en ven­stre­o­ri­en­te­ret grup­pes fle­re grove rø­ve­ri­er var Tho­mas Rør­dam for­sva­rer. En ung po­li­ti­mand blev dra­ebt ved rø­ve­ri­et mod po­st­kon­to­ret i Køb­ma­ger­ga­de i Kø­ben­havn.

Des­u­den har han tid­li­ge­re ivrigt del­ta­get i den of­fent­li­ge de­bat om retspo­li­ti­ske em­ner. Blev jurist i 1976 Blandt an­det ano­ny­me vid­ner, po­li­tiets brug af agen­ter, men­ne­ske­ret­tig­he­der og straf­fens la­eng­de har han ud­talt sig om.

I fem år var Tho­mas Rør­dam for­mand for Lands­for­e­nin­gen af Beskik­ke­de Ad­vo­ka­ter. I øv­rigt har han, der blev jurist i 1976, va­e­ret med i fle­re kom­mis­sio­ner, råd og ud­valg.

Her har han be­ska­ef­ti­get sig med for ek­sem­pel det grøn­land­ske retsva­e­sen, PET og straf­fesa­ger om se­xover­greb på børn.

Selv om han i 14 år har ar­bej­det som dom­mer, har han ty­de­lig­vis ik­ke slup­pet in­ter­es­sen for straf­fesa­ger.

I fag­bo­gen ’For­sva­re­ren’, som ud­kom for fi­re år si­den, be­ska­ef­ti­ger han sig ind­gå­en­de med etik, ha­bi­li­tet og an­dre em­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.