Hun ny­der at hol­de sig sund

BT - - NYHEDER -

SUC­CES Hun har spil­let po­li­tisk jour­na­list i den Baf­ta­no­mi­ne­re­de suc­ces­se­rie ’Bor­gen’ og Wild­ling i det hy­pe­de fan­ta­si­brag ’Ga­me of Thro­nes’. Hun score­de en rol­le i det Mar­tin Scor­sese-pro­du­ce­re­de 70’er dra­ma ’Vi­nyl’ og spil­ler i øje­blik­ket på en af ver­dens fi­ne­ste te­a­ter­s­ce­ner i rol­len som Ma­da­me de Tour­vel i styk­ket ’Far­li­ge for­bin­del­ser’ på Bro­adway. Bir­git­te Hjort Sø­ren­sen har i den grad be­ta­get pu­bli­kum ver­den over, og nu af­slø­rer den 34-åri­ge då­ren­de dan­ske dar­ling over for det ame­ri­kan­ske mad­ma­die The New Po­ta­to, hvor­dan hun hol­der sig så un­der­s­køn. »Jeg for­sø­ger at dyr­ke en el­ler an­den form for mo­tion tre til fem gan­ge om ugen. Jeg skif­ter mel­lem in­ter­val­løb, for­skel­li­ge styr­keø­vel­ser og yo­ga. Jeg me­di­te­rer 15 mi­nut­ter, li­ge ef­ter jeg våg­ner og dyr­ker bag­ef­ter en el­ler an­den form for mo­tion.

De fle­ste mor­ge­ner la­ver jeg kul­hy­drat­fat­ti­ge pan­de­ka­ger ud af mo­set ba­nan og sø­de kar­to­f­ler, aeg og man­del­mel og får der­ef­ter en kop kaf­fe. 80 pro­cent af ti­den hol­der jeg mig va­ek fra kul­hy­dra­ter og suk­ker – så in­gen brød, pas­ta, ris el­ler kar­to­f­ler i hver­da­gen,« forta­el­ler hun til me­di­et.

Det er kun i we­e­ken­den og ved sa­er­li­ge lej­lig­he­der, at sku­e­spil­le­ren syn­der sø­de sa­ger, og nøg­len til hen­des livs­stil er net­op ny­del­se ge­ne­relt, for­kla­rer den dan­ske stjer­nesku­e­spil­ler.

»Nyd. Så sim­pelt er det – til en vis grad kan man selv be­slut­te, hvor­dan man op­le­ver de fle­ste si­tu­a­tio­ner. Man kan det me­ste af ti­den va­el­ge at fo­ku­se­re på dét i ste­det for at va­e­re ked af det, vred el­ler fru­stre­ret,« si­ger sku­e­spil­le­ren og gi­ver sit bed­ste ge­ne­rel­le råd:

»Lad va­e­re med at overta­en­ke tin­ge­ne – ba­re gør det. Det fejl­er al­drig.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.