Smilet rum­mer dja­ev­len

BT - - NAV­NE -

50 ÅR I MOR­GEN Det var ae­r­ger­ligt, at ef­ter­å­rets fo­re­stil­ling ’Pri­vat­liv’ ik­ke blev til no­get i den­ne om­gang. Man hav­de el­lers gla­e­det sig til at se Dejan Cukic og Iben Hjej­le slå gni­ster af hin­an­den. Det vil­le ha­ve va­e­ret et varmt vel­kom­men til­ba­ge til først­na­evn­te, som ik­ke har vist sig på en te­a­ter­s­ce­ne si­den 2011.

I man­ge år var han el­lers et af de stjer­ne­nav­ne, dansk te­a­ter reg­ne­de med. Li­ge si­den han for­lod det, der den­gang hed Sta­tens Te­a­ter­sko­le i 1993, har der va­e­ret­bud ef­ter hans sa­er­li­ge in­ten­si­tet, der kan slå over i bå­de en in­ti­mi­de­ren­de far­lig­hed el­ler en dren­get-fla­bet char­me. El­ler som ar­tik­len i Gyl­den­dals Te­a­ter­lek­si­kon na­er­mest fo­rel­sket be­skri­ver ham: ’Ba­e­rer dren­gen i krop­pen, dja­ev­len i smilet og drøm­men i det mør­ke blik’. Man kun­ne og­så ha­ve na­evnt den dy­be, fløjls­blø­de stem­me. Gys og dra­ma Man hu­sker ham fra mo­der­ne dra­ma­tik og som en livs­far­lig ’Ot­hel­lo’ på Østre Gasva­erk Te­a­ter over for So­fie Gråbøl, fra Ole Bor­nedals ’Ma­end uden no­get’, li­ge­som han var en sli­met dan­sear­ran­gør i ’Ma­ra­ton­dan­sen’ på Gladsaxe Te­a­ter og As­ger Jorn i ’But­ta­deo’.

Og på tv-ska­er­men har han skabt min­de­va­er­di­ge øje­blik­ke bl.a. som psy­ko­pa­tisk le­je­mor­der’ i Den ser­bi­ske dan­sker’, som Phi­lip i ’Ni­ko­laj og Julie’ og som den am­bi­tiø­se te­a­te­rin­struk­tør i Per Flys ’Fo­re­stil­lin­ger’, li­ge­som han duk­ke­de op på ’La­er­ke­vej’ som en dum og li­der­lig po­li­ti­as­si­stent.

Det med den far­li­ge upå­li­de­lig­hed for­føl­ger ham: Ik­ke sja­el­dent har han spil­let far­lig gang­ster – for ek­sem­pel i ’An­na Pi­hl’, men al­le­re­de tid­ligt var han be­vidst om at sty­re fri af alt for man­ge ind­van­drer­rol­ler.

Når vi ik­ke har set så me­get til Dejan Cukic, skyl­des det bl.a., at han har fil­met an­dre ste­der. Han er med i fle­re sa­e­so­ner af den stort an­lag­te, in­ter­na­tio­na­le se­rie om fa­mi­li­en ’Bor­gia’, li­ge­som han duk­ker op som fa­el gang­ster i de sven­ske fil­ma­ti­se­rin­ger af ’Snab­ba Cash’-ro­ma­ner­ne fra Sto­ck­holms un­der­ver­den. Han har og­så for­søgt sig som in­struk­tør, bl.a. af re­k­la­me­film. Og han var man­den bag den så­kald­te mo­ck­u­men­tary ’Po­ker­fja­es’, et no­get dren­ge­røvs­brov­ten­de for­søg på at ska­be en slags ’Klovn’. Hur­tigt aftra­ek Pri­vat­li­vet har han sja­el­dent ind­vi­et of­fent­lig­he­den i, men han har fle­re gan­ge for­talt om, at han har la­ert sig at ven­de ne­ga­ti­ve si­tu­a­tio­ner til po­si­ti­ve som bra­end­stof i sit ar­bej­de. Og han er kendt for at va­e­re hur­tig på aftra­ek­ke­ren og høj­rø­stet:

»Kli­che­en om mig er jo, at jeg er en stor vild­bas­se og alt for egen­rå­dig,« for­tal­te han Bil­led-Bla­det for nog­le år si­den.

»Og sand­he­den er, at så­dan kan jeg og­så va­e­re. Og­så over for min ko­ne, min fa­mi­lie og mi­ne venner. Jeg er ik­ke pa­en.« Kli­che­en om mig er jo, at jeg er en stor vild­bas­se og alt for egen­rå­dig Dejan Cukic

Født 25. novem­ber 1966 i Be­ra­ne i Mon­te­ne­gro (da­va­e­ren­de Ju­goslavi­en). Kom til Dan­mark som 11-årig. Har gen­nem åre­ne lagt stem­me til en del re­k­la­mer. Modt­og Lauritzen-pri­sen i 2007. Si­den han var 15 år, har han dan­net par med Ca­ri­na Holm, der dri­ver en de­li­ka­tes­se­for­ret­ning. Par­ret har en vok­sen dat­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.