Årets stør­ste Hol­lywood-fi­a­sko

BT - - TV | RADIO -

FILM DER FLOPPER Su­per­hel­te­film fly­ver som re­gel ind som de stør­ste su­per­sa­el­ge­re i Hol­lywood-re­gi, men det ga­el­der ik­ke ’Max Ste­el’. Fak­tisk køb­te så få bil­let til su­per­hel­te­bra­get, at ’Max Ste­el’ er årets stør­ste film­fl­op i for­hold til ud­gif­ter og ind­tje­ning.

Fil­men ko­ste­de 10,4 mil­li­o­ner dol­lar, men krad­se­de kun søl­le 4,4 mil­li­o­ner dol­lar ind igen.

Det vi­ser en op­gø­rel­se, som For­bes net­op har of­fent­lig­gjort.

Fi­nans­ma­ga­si­net har sam­men­lig­net ind­ta­eg­ter fra bil­letsalg med fil­mens an­slå­e­de bud­get og pro­duk­tions­om­kost­nin­ger gen­nem op­lys­nin­ger fra blandt an­det film­da­ta­ba­sen

VEJ­RET I DAG

Im­db og salgstal fra bil­let­kon­to­rer­ne.

For­bes har i øv­rigt kun med­reg­net film, der blev vist i fle­re end 2.000 bi­o­gra­fer i USA, fra 1. novem­ber 2015 til 31. ok­to­ber 2016.

Selv om Mat­t­hew McCo­naug­heys navn pry­de­de pla­ka­ten på pe­ri­o­de­d­ra­ma­et ’Free Sta­te of Jo­nes’, var det ik­ke til­stra­ek­ke­ligt til at lok­ke nok folk i bif­fen, og der­med kry­ber den stor­lad­ne film op på den ke­de­li­ge an­den­plads. Bor­ger­krigs­fil­men blød­te ’Free Sta­te of Jo­nes’ ko­ste­de iføl­ge For­bes sel­ska­bet bag fil­men, STX En­tertain­ment, 50 mio. dol­lar, men ind­tjen­te blot 23,2 mio. dol­lar.

Den te­xan­ske su­per­stjer­ne fik så få i bi­o­gra­fen i for­hold til om­kost­nin­ger­ne, at STX En­tertain­ment må se bor­ger­krigs­fil­men blø­de en øko­no­misk uba­lan­ce på 54 pro­cent. For få i bi­o­gra­fen til Pop­star-film Den tri­ste tred­je­plads be­sa­et­tes af den så­kald­te mo­ck­u­men­tary ’Pop­star: Ne­ver Stop Ne­ver Stop­ping’.

Mo­ck­u­men­tary er en gen­re, hvor det fik­ti­ve uni­vers ud­spil­ler sig i do­ku­men­ta­risk stil, men den sa­e­reg­ne gen­re fik al­li­ge­vel ik­ke til­stra­ek­ke­ligt man­ge til at ind­lø­se bil­let.

Med esti­me­re­de pro­duk­tions­om­kost­nin­ger på 20 mil­li­o­ner dol­lar for­må­e­de fil­men end ik­ke at ind­tje­ne halv­de­len. Kun 9,5 mil­li­o­ner dol­lar klin­ge­de i kas­sen ef­ter vis­nin­gen af ’Pop­star: Ne­ver Stop Ne­ver Stop­ping’.

SOLEN I DAG

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ’The Bro­t­hers Grims­by’ 9. ’Snow­don’ 10. ’Ma­s­ter­minds’

’Max Ste­el’ ’Free Sta­te of Jo­nes’ ’Pop­star: Ne­ver Stop Ne­ver Stop­ping’ ’Pri­de and Preju­di­ce and Zom­bies’ ’Rat­chet & Clank’ ’Ke­epi­ng Up with the Jo­ne­ses’ ’Whi­skey Tango Foxtrot’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.