KUN­NE IK­KE SNYDE GU­AR­DI­O­LA

An­dreas Chri­sten­sen, Jan­nik Vester­gaard og Glad­bach trak trods godt spil det kor­te­ste strå mod Pep Gu­ar­di­o­las Man­che­ster Ci­ty

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - 2016/17 - Jens Me­i­ni­che Mo­u­vi­el­le | jm­mo@bt.dk

I en mildt sagt skidt sa­e­son for Borus­sia Mön­cheng­lad­bach, der ras­ler ned i ta­bel­len i Bun­des­liga­en, står dan­sker­duo­en Jan­nik Vester­gaard og An­dreas Chri­sten­sen frem som sja­eld­ne lys­punk­ter. Hver isa­er har de to dan­ske for­svars­spil­le­re nydt stor suc­ces i den ty­ske klub. Jan­nik Vester­gaard blev i sid­ste uge kå­ret til klub­bens bed­ste spil­ler i ok­to­ber, og An­dreas Chri­sten­sen, der net­op er ble­vet klar ef­ter en ska­de i sa­e­demus­k­len, har med si­ne pra­e­sta­tio­ner bragt sig selv på øn­ske­li­sten hos fle­re af fod­bold­ver­dens stør­ste ma­na­ge­re – her­un­der Pep Gu­ar­di­o­la. Hvor var Vester­gaard? Der­for var det da og­så en stor over­ra­skel­se for de fle­ste, at Glad­ba­chs tra­e­ner, An­dré Schu­bert, ik­ke hav­de fun­det plads til Jan­nik Vester­gaard i star­top­stil­lin­gen.

Over­ra­skel­sen blev ik­ke min­dre af, at net­op An­dré Schu­bert, der hav­de ta­get An­dreas Chri­sten­sen med til pres­se­mø­det før kam­pen, brug­te no­get af sin tid på at for­kla­re, hvor­for de to dan­ske­re er så go­de sam­men på ba­nen.

»Beg­ge spil­le­re ta­ger me­get an­svar. De har for­skel­li­ge styr­ker, så de kom­ple­men­te­rer hin­an­den godt,« sag­de tra­e­ner An­dré Schu­bert på pres­se­mø­det, in­den An­dreas Chri­sten­sen tog over og spe­ci­fi­ce­re­de, hvor­for han og Vester­gaard fun­ge­rer så godt sam­men.

»Vi har en god for­stå­el­se for hin­an­den, og­så uden for ba­nen, hvor vi tit de­ler va­e­rel­se, når vi er på ude­ba­ne­tu­re. Vi ken­der hin­an­den bed­re end no­gen an­dre, og det kan man se på ba­nen. Han er stor og sta­erk, mens jeg er en smu­le hur­ti­ge­re og me­re adra­et. Den kom­bi­na­tion er rig­tig god.«

Chri­sten­sen som so­lo

Uden Vester­gaard måt­te An­dreas Chri­sten­sen ta­ge til tak­ke med for­svars­mak­ke­ren To­ny Jants­chke, der blot fik et mi­nut på ba­nen mod Köln i we­e­ken­den. Fra kam­pens be­gyn­del­se var det klart, at An­dreas Chri­sten­sen skul­le kom­me på lidt af et lø­be­ar­bej­de for at da­em­me op for Man­che­ster Ci­tys dy­be stik­nin­ger, men dan­ske­ren for­må­e­de på be­ha­en­dig vis først at af­vi­se Ke­vin De Bruy­ne og se­ne­re Kun Agüero. I det he­le ta­get lag­de Glad­bach bedst fra land, og til Pep Gu­ar­di­o­las sto­re for­try­del­se var det ty­sker­ne, der tog fø­rin­gen ef­ter 23. mi­nut­ters spil, da Raf­fa­el køligt spar­ke­de bol­den i net­tet fra kan­ten af fel­tet.

Glad­bach-do­mi­nan­sen va­re­de dog ik­ke ved, og Man­che­ster Ci­ty slog til få se­kun­der før pau­se­fløjtet, da David Silva sat­te fo­den på et ind­la­eg fra Ke­vin De Bruy­ne, og så var Glad­bach plud­se­ligt ude af Cham­pions Le­ague-tur­ne­rin­gen.

Godt ik­ke nok

Jan­nik Vester­gaard blev skif­tet ind ef­ter 60 mi­nut­ter, da Glad­bach blev re­du­ce­ret til 10 mand. Kort ef­ter modt­og ty­sker­ne en hja­el­pen­de hånd fra Man­che­ster Ci­tys Fer­nan­din­ho, der li­ge­le­des så rødt, da han modt­og sit an­det gu­le kort.

Dan­sker­duo­en gjor­de sit for at hol­de liv i Cham­pions Le­ague-hå­bet, men hold­kam­me­ra­ter­ne for­må­e­de ik­ke at sco­re i den an­den en­de, og der­for må Glad­bach ta­ge til tak­ke med Eu­ro­pa Le­ague. Omvendt må Pep Gu­ar­di­o­la ae­r­gre sig over, at hans mand­skab ik­ke for­må­e­de at vin­de over de kri­se­ram­te ty­ske­re. Det be­ty­der nem­lig, at hans hold slut­ter som num­mer to i grup­pe C med en run­de til­ba­ge.

An­dreas Chri­sten­sen kun­ne trods godt spil se hå­bet om Cham­pions Le­ague lø­be ud i san­det, da David Silva prik­ke­de det ud­lig­nen­de mål i net­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.