Klavs’ kø­re­planklar

Bå­de spil­ler­ne og land­stra­e­ne­ren er eni­ge om, at re­sul­ta­ter­ne har klar an­den­pri­o­ri­tet ved Mø­bel­rin­gen Cup i Nor­ge. Tank­ning af selv­til­lid er ik­ke for­må­let

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jo­na­tan Wi­be, Ritzau | spor­ten@spor­ten.dk

Ved Gol­den Le­ague-tur­ne­rin­gen i be­gyn­del­sen af ok­to­ber åb­ne­de de dan­ske hånd­bold­kvin­der med en over­ra­sken­de stor­sejr over Rusland, men her­ef­ter løb man ind i et mar­kant ne­der­lag til Frank­rig og en ge­di­gen lus­sing af Nor­ge.

Det var end­da mod et fransk og et norsk hold, som mang­le­de en del pro­fi­ler.

Fra i dag går det løs ved den sid­ste EM-test, Mø­bel­rin­gen Cup i Nor­ge, hvor Danmark mø­der de tre sam­me na­tio­ner som ved Gol­den Le­ague.

En op­lagt mu­lig­hed for re­van­che og tank­ning af selv­til­lid in­den EM i de­cem­ber, men så­dan ser land­stra­e­ner Klavs Bruun Jør­gen­sen ik­ke på tur­ne­rin­gen i Nor­ge.

»Vi vil selv­føl­ge­lig gø­re alt, hvad vi over­ho­ve­det kan for at tan­ke selv­til­lid, men hvis selv­til­lid skal tan­kes på be­kost­ning af, at vi så ik­ke får tra­e­net nog­le ting frem mod EM, er jeg ik­ke sik­ker på, at det er det vaerd,« si­ger land­stra­e­ne­ren.

Han tror ik­ke, at et par ne­der­lag me­re til po­ten­ti­el­le EM-mod­stan­de­re kan gi­ve men­tale ud­for­drin­ger for trup­pen.

»Jeg har en for­nem­mel­se af, at bå­de stem­ning og den men­tale til­stand på hol­det li­ge nu er til, at vi godt kan kla­re, at vi kan snak­ke os ud af tin­ge­ne.«

»Vi er be­vid­ste om, hvad vi har med at gø­re, så jeg tror ik­ke, at hol­det ta­ger ska­de (af ne­der­lag, red.),« vur­de­rer Klavs Bruun Jør­gen­sen.

Af­stem­te for­vent­nin­ger

Ef­ter VM sid­ste år op­stod der en del virak om­kring kvin­delands­hol­det, da en kri­tisk in­tern eva­lu­e­ring fra spil­ler­ne om­kring land­stra­e­ner­duo­en Klavs Bruun Jør­gen­sen og Sø­ren Her­skind slap ud.

Det stod klart, at trup­pen og land­stra­e­ner­ne ik­ke helt var på bøl­gela­eng­de i gor­hold til, hvor­dan tin­ge­ne skul­le kø­re. Men om­kring til­gan­gen til Mø­bel­rin­gen Cup er der i hvert fald af­stem­te for­vent­nin­ger. »Vi går selv­føl­ge­lig ind for at vin­de, men vi er fuldt ud be­vid­ste om, at det er tra­e­nings­kam­pe,« ly­der det fra lands­holds­an­fø­rer Sti­ne Jør­gen­sen.

»Må­ske kan man vin­de ved at spil­le på en an­den må­de, men det er ba­re ik­ke det, der er for­må­let li­ge nu. Det tror jeg, vi sag­tens kan hånd­te­re.«

Fra Klavs Bruun Jør­gen­sen for­ly­der det, at ni­veau­et un­der de to tra­e­nin­ger på dansk grund tid­li­ge­re på ugen var højt.

Men et er tra­e­ning, no­get helt an­det er kam­pe. Der­for gla­e­der play­ma­ker Kri­sti­na Kri­sti­an­sen sig til at bli­ve pres­set i kamp igen.

»Når vi tra­e­ner, ken­der vi jo hin­an­den og ved, hvor­dan sy­ste­met er. Så når vi mø­der an­dre hold, skal vi fin­de ud af, hvad der vir­ker, hvad der skal aen­dres, og hvad vi skal ar­bej­de me­re på,« si­ger hun.

Danmark åb­ner Mø­bel­rin­gen Cup i dag mod va­ert­s­na­tio­nen Nor­ge, som ved Gol­den Le­ague i ok­to­ber til­del­te Danmark en hånd­bold­lus­sing med cif­re­ne 31-19.

Vi går selv­føl­ge­lig ind for at vin­de, men vi er fuldt ud be­vid­ste om, at det er tra­e­nings­kam­pe Sti­ne Jør­gen­sen

FO­TO: LISELOTTE SABROE

Hånd­bold­kvin­der­ne tra­e­ne­de i Bav­ne­høj Hal­len in­den af­gang til Nor­ge. Her land­stra­e­ner Klavs Bruun Jør­gen­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.