’Na­e­ste gang er jeg må­ske ik­ke så hel­dig. Og så kan jeg dø’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SNØD DØ­DEN Det var en helt al­min­de­lig dag i hånd­bold­hal­len for TTH Holste­bros da­me­liga­tra­e­ner Pet­her Kraut­mey­er. Han hav­de fle­re tra­e­nin­ger i Gråkja­er Arena i Holste­bro i lø­bet af da­gen, og som punk­tum hav­de han et vig­tigt sponsor­mø­de om af­te­nen. Men det, der skul­le ha­ve va­e­ret en al­min­de­lig dag, tog en me­get dra­ma­tisk drej­ning og kun­ne va­e­re endt tragisk for sven­ske Kraut­mey­er, som blev ha­ste­ind­lagt med to blod­prop­per i hjer­nen og et cho­ke­ren­de højt blod­tryk. Her forta­el­ler top­tra­e­ne­ren he­le hi­sto­ri­en om da­gen, han al­drig no­gen­sin­de glem­mer, og de skra­em­men­de sig­na­ler, der skul­le ha­ve for­talt ham, at no­get var fuld­sta­en­digt galt.

»Vi hav­de tra­e­ning med vo­res ta­len­ter om mor­ge­nen, og ef­ter det hav­de jeg mø­de med Pa­tri­ck Wester­holm, som er vo­res her­re­tra­e­ner. Vi be­slut­te­de at ta­ge ind til by­en og spi­se en frokost, og­så selv­om jeg hav­de en kraf­tig ho­ved­pi­ne,« si­ger den 48-åri­ge sven­ske ch­eftra­e­ner.

Si­den den skra­em­men­de dag, hvor blod­prop num­mer to sat­te sig i hans hjer­ne, har han haft bå­de go­de og dår­li­ge da­ge. Men BT fan­ger ham på en af de go­de.

»Ef­ter vi hav­de spist frokost, skul­le jeg for­bi og hen­te mi­ne nye kon­taktl­in­ser. Så tog jeg to ho­ved­pi­nepi­l­ler og skif­te­de til mi­ne nye lin­ser. Men jeg syn­tes ik­ke, ho­ved­pi­nen for­svandt, så jeg sad ba­re og slap­pe­de af ind­til klok­ken 16.«

Klok­ken 16 skul­le TTH Holste­bro-pi­ger­ne tra­e­ne in­de i hal­len, men Pet­her Kraut­mey­er måt­te be­de Pa­tri­ck Wester­holm om at del­ta­ge i tra­e­nin­gen, for­di han sta­dig hav­de det skidt. Det eska­le­re­de »Un­der tra­e­nin­gen fik jeg det end­nu va­er­re. Jeg kun­ne plud­se­lig ik­ke se no­get, og jeg prø­ve­de igen at gå ud og skif­te mi­ne lin­ser. Det blev ba­re ik­ke bed­re. Ef­ter tra­e­nin­gen hav­de jeg det så skidt, at jeg gik ind hos fy­si­o­te­ra­pe­u­ten og lag­de mig på brik­sen for at slap­pe lidt af. Jeg skul­le ba­re ha­ve det bed­re, for der var et me­get vig­tigt mø­de klok­ken 18.«

I man­ge ti­mer hav­de Pet­her Kraut­mey­er haft kraf­tig ho­ved­pi­ne uden at ta­ge det sa­er­lig se­ri­øst. Klok­ken 18 skul­le 120 sponso­rer til mø­de i Holste­bro for at hø­re om frem­ti­den på bå­de da­mesi­den og her­re­si­den.

»Der sad 120 sponso­rer og ven­te­de på et op­la­eg fra mig. Jeg hav­de ik­ke no­get be­greb om ti­den, og jeg kun­ne ik­ke hu­ske no­get. Det er vir­ke­lig sva­ert at sa­et­te ord på det. Jeg hav­de det så dår­ligt, at jeg be­slut­te­de mig for ik­ke at va­e­re med til mø­det.« Hans red­nings­mand Pet­her Kraut­mey­er hav­de det så skidt, at han kun kun­ne ta­en­ke på at kø­re de 35 ki­lo­me­ter hjem og gå i seng. Så han fandt si­ne ting og gik ud mod sin bil.

»Men på vej­en mød­te jeg fy­si­o­te­ra­pe­ut Mor­ten Vang­gaard, der for­bød mig at kø­re hjem. Jeg var ba­re så ut­ro­lig hel­dig, at han sag­de, jeg ik­ke skul­le kø­re. Han hjalp mig og sag­de, at jeg skul­le rin­ge til min ko­ne, som kun var 15 mi­nut­ter va­ek, for så kun­ne hun hen­te mig,« for­kla­rer tra­e­ne­ren og for­sa­et­ter:

»Men i lø­bet af det kvar­ter ma­er­ke­de jeg, at min krop blev helt va­ek. Den var helt for­kert. Min høj­re arm for­svandt på en må­de, og mi­ne fød­der sov. Jeg kun­ne slet ik­ke li­ve min krop op igen, og jeg var helt i pa­nik. Mor­ten Vang­gaard tog fat i mig og fik truk­ket mig ud til bi­len og kør­te mig på sy­ge­hu­set med det sam­me.«

Sven­ske­ren kan ik­ke hu­ske me­get fra det tids­punkt. Det ene­ste, han hu­sker, er, at han mød­te sin ko­ne på Re­gions­ho­spi­ta­let i Holste­bro.

»Vi var kørt ind til vagt­la­e­gen, men da min ko­ne kom, kun­ne hun se, den var helt gal. Vi sad og ven­te­de på at kom­me ind, men min ko­ne så med det sam­me, at jeg hav­de det me­get skidt, så hun fik mig hur­tigt ind til aku­taf­de­lin­gen.«

»Jeg var ba­re så hel­dig at mø­de Mor­ten, som sag­de, jeg ik­ke skul­le kø­re, og som fik mig på sy­ge­hu­set med det sam­me. Jeg er ut­ro­lig tak­nem­me­lig for den go­de og hur­ti­ge be­hand­ling, jeg fik på sy­ge­hu­set. Jeg fø­ler mig så ut­ro­lig hel­dig, for­di jeg har få­et en ’second chan­ce’. Na­e­ste gang er jeg må­ske ik­ke så hel­dig. Og så kan jeg dø.« Ef­ter­virk­nin­ger I om­kring ot­te da­ge lå Pet­her Kraut­mey­er på ho­spi­ta­let, hvor han bå­de fik scan­nin­ger og me­di­cin. Og for ham har blod­prop­per­ne be­ty­det, at hans hver­dag er fuld­sta­en­dig for­an­dret. Der er man­ge ting, han end­nu ik­ke kan, og der­i­blandt fyl­der den mang­len­de hånd­bold me­get.

»Jeg var i hal­len for­le­den dag, men jeg måt­te gå ef­ter ba­re fi­re mi­nut­ter. Der var for me­get lyd og for me­get be­va­e­gel­se. Så det går ik­ke end­nu. Jeg har pro­ble­mer med ba­lan­cen og kon­cen­tra­tio­nen, og nog­le da­ge er jeg ba­re me­get tra­et.«

»Men jeg kom­mer til­ba­ge. Det er jeg helt sik­ker på, for jeg el­sker hånd­bol­den me­re end alt an­det. Jeg kan ik­ke fun­ge­re uden.«

Pet­her Kraut­mey­er fø­ler sig hel­dig, for­di han sta­dig kan gå og ta­le uden pro­ble­mer, men han kan ma­er­ke, at ven­stre si­de af krop­pen end­nu ik­ke er, som den skal va­e­re.

»Når jeg ser til­ba­ge, hav­de jeg haft den ho­ved­pi­ne i fle­re da­ge. Men vi men­ne­sker kø­rer ik­ke til la­e­gen, ba­re for­di vi har ondt i ho­ve­d­et. Vi skal ba­re ta­ge to ho­ved­pi­nepi­l­ler og ar­bej­de det va­ek, tror vi. Men det er der, vi fejl­er.«

For TTH-che­fen kan genop­tra­e­nin­gen og vej­en til­ba­ge til job­bet va­re alt fra en må­ned til seks må­ne­der – el­ler må­ske end­da la­en­ge­re.

Tra­e­ne­ren er sta­dig i gang med en ud­red­ning, så la­e­ger­ne kan end­nu ik­ke si­ge, hvor­for blod­prop­per­ne op­stod. Men han er be­vidst om, at ti­den ik­ke er in­de til at skyn­de på pro­ces­sen.

»Jeg skal ba­re for­stå nu, at jeg skal bru­ge den tid, jeg har brug for. Jeg kan ik­ke skyn­de på min hjer­ne, og jeg skal ik­ke sa­et­te mig selv i den si­tu­a­tion, hvor jeg må­ske får fle­re ska­der. Så me­get er det ik­ke vaerd, for man skal pas­se på sig selv.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.