Ny guld­fugl sav­ner Brønd­by-plan

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TALENTPLEJE Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg og An­dreas Chri­sten­sen var to af de før­ste, der rej­ste kri­tik­ken af Brønd­by, da de in­den for en uge i 2012 for­lod klub­ben til for­del for hen­holds­vis Bay­ern Mün­chen og Chel­sea: Brønd­by mang­le­de en klar plan for de­res ud­vik­ling. Nu - små fem år se­ne­re - ret­ter end­nu et stor­ta­lent en lig­nen­de kri­tik mod klub­ben, som han har af­vist det før­ste kon­trak­t­ud­spil fra, mens uden­land­ske stor­klub­ber lu­rer på ham.

»Det hand­ler ik­ke om pen­ge. Jeg er kun 15 år, og jeg er ik­ke fo­ku­se­ret på øko­no­mi. Det hand­ler om, at jeg sav­ner en plan fra Brønd­by,« si­ger U16-lands­hol­dets an­fø­rer, Fre­de­rik Nør­re­strand, til BT.

Den un­ge høj­re­ba­ck blev i en al­der af 14 år den yng­ste spil­ler i Brønd­bys hi­sto­rie til at tra­e­ne med su­per­liga­trup­pen, og som en af de yng­ste i trup­pen blev han valgt som an­fø­rer på U16-lands­hol­det. I juli kun­ne BT be­ret­te, at han var et sa­er­de­les varmt em­ne i Pre­mi­er Le­agu­e­klub­ben Sun­der­land, hvor han i sid­ste uge var til prø­ve­tra­e­ning og bå­de tra­e­ne­de med U18-trup­pen og spil­le­de to kam­pe for U16-hol­det.

»Det er min drøm at kom­me til at spil­le Pre­mi­er Le­ague, så jeg fik en mas­se selv­til­lid af at kom­me til Sun­der­land. Det var fedt, og de har nog­le ek­stre­me fa­ci­li­te­ter,« si­ger Fre­de­rik Nør­re­strand, som i Sun­der­land fik talt med ma­na­ger David Moy­es og spist sam­men med ham og klub­bens Pre­mi­er Le­ague-trup.

Den en­gel­ske klub har en po­li­tik om at ha­ve un­ge spil­le­re til prø­ve­tra­e­ning to gan­ge in­den et kon­trakt­til­bud, og der­for står Fre­de­rik Nør­re­strand for­an end­nu en tur til Nor­deng­land. Med­min­dre han skri­ver un­der på en kon­trakt med Brønd­by først. Den vig­ti­ge ska­e­rings­da­to Høj­re­ba­ck­en fyld­te nem­lig da­gen før sin tur til Sun­der­land 15 år og kan nu skri­ve sin før­ste pro­fes­sio­nel­le af­ta­le, og det er åben­lyst en ska­e­rings­da­to, Brønd­by har be­ma­er­ket og brugt til at til­by­de en kon­trakt. Men Fre­de­rik Nør­re­strand har skudt klub­bens før­ste kon­trakt­for­slag ned.

»Jeg er en del af U17-hol­det i Brønd­by, men jeg fø­ler ik­ke, at jeg bli­ver pres­set op­ti­malt, og det på­vir­ker mit hu­mør, så jeg den ene dag er glad og den an­den dag er sur. Jeg har brug for at tra­e­ne på et hø­je­re ni­veau og må­ske sprin­ge an­det år som U17-spil­ler over og kom­me op på U19-hol­det. Og så skal jeg ger­ne tra­e­ne med su­per­liga­trup­pen en gang i mel­lem, og det kan Brønd­by ik­ke love mig,« si­ger Fre­de­rik Nør­re­strand.

»Jeg fik el­lers ros af Ale­xan­der Zor­ni­ger, den ene gang jeg tra­e­ne­de med. Jeg kun­ne va­e­re med bå­de fy­sisk og spil­le­ma­es­sigt. Det er og­så der­for, at jeg er cho­ke­ret over, at jeg ik­ke har få­et lov at tra­e­ne med hol­det igen, og jeg kan ik­ke få et di­rek­te svar på grun­den,« for­kla­rer Fre­de­rik Nør­re­strand, der kort ef­ter sin fød­sels­dag 14. novem­ber ik­ke blot skul­le for­hol­de sig til an­dre sto­re klub­bers in­ter­es­se, men og­så man­ge agent­fir­ma­er, der vil­le ha­ve ham ind i fol­den.

Val­get faldt på agent­fir­ma­et HCM, der og­så rå­d­gi­ver etab­le­re­de nav­ne som Da­ni­el Amar­tey, Ro­bin Ol­sen og Jo­han Da­hlin, og net­op HCMs net­va­erk brag­te i den for­gang­ne uge Fre­de­rik Nør­re­strand til op­hol­det i Pre­mi­er Le­agu­e­klub­ben Sun­der­land.

Men selv om me­get pe­ger i an­dre ret­nin­ger, er før­ste­pri­o­ri­te­ten Brønd­by.

»Jeg vil ger­ne bli­ve i Brønd­by, og det er det, jeg fo­ku­se­rer på li­ge nu. Jeg er skuf­fet over, at Brønd­by ik­ke be­hand­ler min tra­e­nings­i­ver bed­re. Kon­trak­ten be­ty­der fak­tisk ik­ke sa­er­ligt me­get for mig li­ge nu. Hvis man er 15 år og spil­ler for pen­ge­ne, er man skru­et for­kert sam­men. Jeg skal ud­vik­les som fod­bold­spil­ler, og det gør jeg kun, hvis jeg bli­ver ud­for­dret me­re og får hår­de­re tra­e­ning. Får jeg det, er jeg klar til at skri­ve kon­trakt,« slut­ter Fre­de­rik Nør­re­strand.

Brønd­by har ik­ke øn­sket at kom­men­te­re hi­sto­ri­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.