Pal­må re­tur­ne­rer til Brønd­by

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Brønd­by op­ly­ste i går, at be­sty­rel­sen an­sa­et­ter Ole Pal­må som di­rek­tør med an­svar for al­le kom­merci­el­le for­hold og mar­ke­ting. Pal­må ind­tra­e­der i di­rek­tio­nen på li­ge fod med adm. di­rek­tør Jes­per Jør­gen­sen og sport­s­di­rek­tør Tro­els Bech.

Be­sty­rel­ses­for­mand Jes­per Møl­ler ser an­sa­et­tel­sen som et godt skridt på vej­en i klub­bens stra­te­gi.

»Vi har vur­de­ret, at Ole med sin er­fa­ring kan bi­dra­ge va­e­sent­ligt til at løf­te den kom­merci­el­le del af stra­te­gi­en i mål i åre­ne, der kom­mer. Ole har tid­li­ge­re va­e­ret i klub­ben, hvor han var me­get vel­lidt af så­vel sponso­rer og me­d­ar­bej­de­re, og vi har stor respekt for det ar­bej­de, han ud­fø­rer i FC Nord­s­ja­el­land. Der­for gla­e­der vi os over, at Ole igen bli­ver en del af Brønd­by, og at vi sam­men kan ind­fri de kom­merci­el­le mål, vi har sat os,« si­ger Jes­per Møl­ler til brond­by.com.

Pal­må var i pe­ri­o­den 2004 til 2010 an­sat som kom­merci­el di­rek­tør i Brønd­by og var ef­ter­føl­gen­de adm. di­rek­tør i en kort pe­ri­o­de, ind­til han stop­pe­de i klub­ben i 2011. Si­den 2013 har Pal­må va­e­ret an­sat som adm. di­rek­tør i FCN.

Pal­må til­tra­e­der sin stil­ling i Brønd­by se­ne­st 1. april 2018, da tids­punk­tet af­ha­en­ger af for­ma­lia i af­ta­len med hans nu­va­e­ren­de ar­bejds­gi­ver, FCN.

Som kon­se­kvens af an­sa­et­tel­sen af Pal­må stop­per nu­va­e­ren­de kom­merci­el di­rek­tør Hen­rik Bart­hol­dy med øje­blik­ke­lig virk­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.