Kra­e­ver Ney­mar to år i fa­engsel

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SVINDELSAG Den span­ske an­kla­ge­myn­dig­hed an­be­fa­le­de i går, at FC Bar­ce­lo­na­stjer­nen Ney­mar bli­ver straf­fet med to års fa­engsel og en bø­de på ti mil­li­o­ner eu­ro (ca. 74,5 mio. kr.). Den bra­si­li­an­ske an­gri­ber er mista­enkt for øko­no­misk svin­del, da fod­bold­spil­le­ren skif­te­de fra San­tos i hjem­lan­det til Bar­ce­lo­na i 2013.

Ney­mar har for­søgt at und­gå en rets­sag, men an­kla­ge­ren me­ner, at der er nok be­vi­ser til, at bra­si­li­a­ne­ren skal i ret­ten.

Bar­ce­lo­na-pra­esi­dent Jo­sep Ma­ria Bar­to­meu og den span­ske stor­klubs tid­li­ge­re pra­esi­dent San­dro Ro­sell skal for­ment­lig og­så i ret­ten i sa­gen.

Bar­to­meu og Ro­sell er beg­ge be­skyldt af det bra­si­li­an­ske in­ve­ste­rings­sel­skab DIS for at va­e­re in­vol­ve­ret i svin­del i for­bin­del­se med Ney­mars klubs­kif­te.

Det sam­me er en tid­li­ge­re pra­esi­dent i den bra­si­li­an­ske klub San­tos.

DIS skul­le ha­ve haft et krav om 40 pro­cent af over­gangs­sum­men, da Ney­mar blev hen­tet til Bar­ce­lo­na fra San­tos i 2013, men sel­ska­bet ha­ev­der at ha­ve få­et en langt la­ve­re be­ta­ling.

Det skyld­tes iføl­ge DIS, at de­le af trans­fer­sum­men blev be­talt i det skjul­te. Uskyl­di­ge Ney­mar og hans far, som og­så er Bar­ce­lo­na-stjer­nens agent, mød­te beg­ge op i ret­ten i fe­bru­ar, hvor de be­dy­re­de de­res uskyld. Hel­ler ik­ke de øv­ri­ge ak­tø­rer in­drøm­mer at ha­ve gjort no­get galt.

Bar­ce­lo­na har op­lyst, at klub­ben be­tal­te 57,1 mil­li­o­ner eu­ro – ca. 385 mio. kr. – for Ney­mar, og at San­tos skul­le ha­ve mod­ta­get 17,1 mil­li­o­ner eu­ro (ca. 127 mio. kr.).

Den span­ske statsad­vo­kat ha­ev­der, at San­tos blev be­talt 25,1 mil­li­o­ner eu­ro (ca. 187 mio. kr.), og at DIS der­med fik for lidt pen­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.