Me­get me­re Zla­tan i Uni­ted

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Zla­tan Ibra­him­ovic vil og­så ik­la­e­de sig Man­che­ster Uni­teds rø­de spil­led­ragt i den kom­men­de sa­e­son.

Det be­kra­ef­te­de den en­gel­ske gi­gants po­rtu­gi­si­ske ma­na­ger, José Mourin­ho, i går på et pres­se­mø­de. 35-åri­ge Zla­tan Ibra­him­ovic skrev i som­mer un­der på en etårig kon­trakt med Uni­ted med op­tion på end­nu et år, og den op­tion bli­ver nu ud­nyt­tet.

»Zla­tans si­tu­a­tion er sim­pel. Han har en ’en plus en’kon­trakt med klub­ben, og vi vil ud­nyt­te op­tio­nen om en ek­stra sa­e­son,« ly­der det fra Mourin­ho.

Nyhe­den om Ibra­him­ovic kom­mer kort ef­ter, an­gri­be­ren i for­bin­del­se med tit­len som årets sven­ske fod­bold­spil­ler for 11. gang i kar­ri­e­ren re­flek­te­re­de over frem­ti­den.

I et in­ter­view til Af­ton­bla­det gjor­de han det klart, at han ger­ne vil ’ero­bre’ USA, li­ge­som han har ero­bret de sto­re sta­dio­ner rundt i Eu­ro­pa. Men det ame­ri­kan­ske even­tyr og en re­tra­e­te fra eu­ro­pa­ei­sk top­fod­bold må alt­så ven­te lidt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.