’Jeg var al­tid tru­et’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TRAUME bil­de fora­el­dre­ne ind, at han skul­le tra­e­ne ek­stra med spil­le­ren un­der på­skud af, at han vil­le gø­re Paul Stewart til en stjer­ne i en­gelsk fod­bold. Sand­he­den var, at han skaf­fe­de sig me­re tid til at mis­bru­ge Paul Stewart, der og­så blev ud­nyt­tet i det skjul­te, når han var af­sted til tur­ne­rin­ger. Al­tid ef­ter­fulgt af trus­ler.

»Jeg var al­tid tru­et. Hvis ik­ke jeg spil­le­de godt, vil­le han true mig med vold el­ler seksu­elt mis­brug. Han var et mon­ster,« forta­el­ler Paul Stewart, der ud­vik­le­de sto­re ar på sja­e­len.

»De men­tale ar før­te til an­dre pro­ble­mer med druk og stof­fer. I dag ved jeg, det var en vok­sen­de pro­ces. Ni­veau­et af mis­bru­get blev va­er­re og va­er­re.«

Når Paul Stewart nu va­el­ger at stå frem, er det dels for at vi­se vej­en for an­dre, der har gå­et rundt med en tung hem­me­lig­hed, li­ge­som han hå­ber, at de an­svar­li­ge, som man har for­mod­nin­ger om kan ha­ve va­e­ret del af en pa­edo­fi­li-ring, kan bli­ve straf­fet. Sam­ti­dig har Paul Stewart et per­son­ligt håb om, at han med sit livs hem­me­lig­hed af­slø­ret en­de­lig kan bli­ve i stand til at vi­se fø­lel­ser over for sin egen fa­mi­lie.

»Jeg vil va­e­re i stand til at vi­se fø­lel­ser. Det har va­e­ret det va­er­ste ved det he­le. At jeg ik­ke har va­e­ret i stand til at la­de dem (fa­mi­li­en, red.) kom­me ta­et på mig.«

»Sa­er­ligt min ko­ne og børn, dem der er ta­et­test på mig. De har va­e­ret nødt til at si­ge, ’så­dan er far ba­re’,« si­ger Paul Stewart og af­slut­ter med en hen­vis­ning til si­ne to pi­ger og en søn: »Nu vil de må­ske for­stå, hvor­for jeg ik­ke har va­e­ret i stand til at si­ge de ting, en fora­el­der bør si­ge til si­ne børn.« BØRNEATTEST I DANMARK TA­GES HVAD ER EN BØRNEATTEST?

GGGGG

pro­ble­met me­get al­vor­ligt. Seksu­el­le kra­en­kel­ser af børn og un­ge er en al­vor­lig sag. Der­for er det lov­plig­tigt for al­le for­e­nin­ger at ind­hen­te bør­ne­at­te­ster på al­le tra­e­ne­re, in­struk­tø­rer, hold­le­de­re og an­dre voks­ne, der fa­er­des fast i klub­ben og har el­ler har mu­lig­hed for at op­nå di­rek­te kon­takt med børn og un­ge un­der 15 år. Det spil­ler in­gen rol­le, om funk­tio­nen er løn­net el­ler fri­vil­lig.

En børneattest er en straf­fe­at­test, som in­de­hol­der op­lys­nin­ger om dom­me, bø­der mv. for over­tra­e­del­se af straf­fe­lovens reg­ler om seksu­el­le kra­en­kel­ser af børn un­der 15 år og bør­ne­por­no­gra­fi, her­un­der:

In­cest, sam­le­je el­ler an­den køns­lig om­gang med et barn un­der 15 år

Blu­fa­er­dig­heds­kra­en­kel­se af et barn un­der 15 år

Ud­bre­del­se el­ler be­sid­del­se af bør­ne­por­no­gra­fi

Bør­ne­at­te­sten er gra­tis, og den vil sa­ed­van­lig­vis bli­ve sendt in­den for 10 hver­da­ge, reg­net fra bor­ge­rens di­gi­ta­le samtyk­ke el­ler Rigs­po­li­tiets mod­ta­gel­se af skrift­ligt samtyk­ke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.