Så dyrt bli­ver dit tv

Stort set al­le tv-pakker bli­ver dy­re­re fra nytår, vi­ser en om­fat­ten­de gen­nem­gang af over 40 tv-pakker

BT - - NYHEDER - Jonas Siv­ka­er Pet­ter­sen | pett@bt.dk

Når dan­sker­ne våg­ner op med tøm­mer­ma­end nytårs­dag, er det ble­vet end­nu dy­re­re at se tv. Stort set al­le tv-udbydere ha­e­ver pri­ser­ne på de­res tv-pakker ved års­skif­tet – en­kel­te med op til he­le 25 pro­cent.

Det vi­ser et ny un­der­sø­gel­se, den uvil­di­ge pris­sam­men­lig­ning Sam­li­no.dk har ud­ar­bej­det. De har sam­men­lig­net pri­ser­ne på over 40 af de mest solg­te tv-pakker i Danmark, og stort set al­le bli­ver dy­re­re om kort tid.

Cham­pions Le­ague-fod­bold og po­pu­la­ert re­a­li­ty-tv er bl.a. en af for­kla­rin­ger­ne på de hø­je­re pri­ser, ly­der det fra Mik­kel Zi­makoff, der er mar­ke­ting­chef i Sam­li­no.dk.

»Vi ser nog­le helt vil­de pri­ser på sport­s­ret­tig­he­der, som vi al­drig har set før. Ret­tig­he­der­ne bli­ver budt op, så ret­tig­heds­ha­ver­ne, der lig­ger in­de med Cham­pions Le­ague og an­dre sports­be­gi­ven­he­der, kan ta­ge va­e­sent­ligt me­re for de­res pro­duk­ter end tid­li­ge­re,« for­kla­rer han.

Reg­nin­gen for de dy­re fod­bold­kam­pe hav­ner hos for­bru­ger­ne, som nu må be­ta­le me­re for de­res sam­le­de tv-pak­ke. Pris­stig­nin­ger­ne be­rø­rer alt­så og­så de for­bru­ge­re, der hel­le­re vil se ma­ling tør­re end sport.

Små tv-pakker sti­ger mest

Abon­ne­ment­et Boxer Flex lig­ger på en klar før­ste­plads på pris­li­sten og bli­ver 25 pro­cent dy­re­re om må­ne­den – fra 79 kro­ner til 99 kro­ner. Det be­ty­der, at man fra ja­nu­ar skal la­eg­ge 1.188 kro­ner om året. Til gen­ga­eld har man med Boxer Flex selv mu­lig­hed for at sam­men­sa­et­te sin tv-pak­ke.

Sto­fas mel­lem og lil­le tv-pak­ke lig­ger hhv. num­mer tre og fi­re på pris­li­sten. Og det over­ra­sker Mik­kel Zi­makoff, for­di de har fa­er­re af de helt dy­re ka­na­ler.

»Det er lidt over­ra­sken­de, at pri­sen for Sto­fas mel­lem­pak­ke sti­ger med over 16 pro­cent, hvil­ket er me­get. Jeg ved, at pak­ken har få­et til­fø­jet TV3+, og det tra­ek­ker pri­sen op, for­di ka­na­len vi­ser Cham­pions Le­ague. Ge­ne­relt er det de små pakker, der pro­cent­vis sti­ger mest, « forta­el­ler Mik­kel Zi­makoff.

Net­flix lok­ker kun­der til

Tv-ud­by­der­ne har en ten­dens til of­te at byt­te rundt på ka­na­ler­ne i tv-pak­ker­ne, og det gør det ui­gen­nem­sku­e­ligt for for­bru­ger­ne, me­ner Mik­kel Zi­makoff. Som for­bru­ger skal man gø­re op med sig selv, om den pris­stig­ning, man får, gi­ver va­er­di for en. For vil man gå på kom­pro­mis med en pris­stig­ning for til gen­ga­eld at få en tv-ka­nal, man øn­sker sig.

I lø­bet af de se­ne­ste to til tre år, har tv-ud­by­der­ne op­le­vet et fal­den­de an­tal kun­der. Det er og­så en va­e­sent­lig år­sag til, at pri­ser­ne hos de kun­der, der er til­ba­ge, fort­sa­et­ter med at sti­ge. Om­kost­nin­ger­ne skal alt­så la­eg­ges ud til fa­er­re kun­der, og det kan ma­er­kes.

»I takt med at strea­m­ingtje­ne­ster som Net­flix bli­ver me­re og me­re po­pu­la­e­re, vil kun­de­grund­la­get for tv-ud­by­der­ne na­tur­ligt nok fal­de. Det er en ud­vik­ling, der er sva­er at und­gå,« slår Mik­kel Zi­makoff fast.

Vi ser nog­le helt vil­de pri­ser på sport­s­ret­tig­he­der, som vi al­drig har set før Mik­kel Zi­makoff, Sam­li­no.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.