Trump ud­na­ev­ner kvin­de til FN-am­bas­sa­dør

BT - - NYHEDER - /ritzau/

Gu­ver­nø­ren i den ame­ri­kan­ske del­stat South Ca­ro­li­na, Nik­ki Ha­ley, som er ble­vet indstil­let til USAs FN-am­bas­sa­dør af den kom­men­de pra­esi­dent Do­nald Trump, ac­cep­te­rer no­mi­ne­rin­gen.

Nik­ki Ha­ley er den før­ste kvin­de, som er til­ta­enkt en le­der­post i Trumps ad­mi­ni­stra­tion. I en er­kla­e­ring si­ger den 44-åri­ge re­pu­bli­ka­ner, at hun bli­ver på sin nu­va­e­ren­de post, ind­til hun er god­kendt af Se­na­tet.

Ha­ley er dat­ter af in­di­ske ind­van­dre­re, og hun støt­te­de Marco Ru­bios for­søg på at bli­ve re­pu­bli­ka­ner­nes pra­esi­dent­kan­di­dat. Ef­ter at han trak sig, støt­te­de hun Ted Cruz.

Un­der valgkampen kri­ti­se­re­de hun Trump frem til ok­to­ber. Sa­er­ligt har hun va­e­ret skep­tisk over for hans ud­ta­lel­ser om mid­ler­ti­digt at for­by­de mus­li­mer at kom­me til USA.

Men i ok­to­ber stil­le­de hun sig bag Trump og støt­te­de hans kan­di­da­tur.

»Han har va­e­ret en ven og støt­te, før han stil­le­de op som pra­esi­dent­kan­di­dat, og han var ven­lig. Men når jeg hø­rer no­get, jeg ik­ke har det godt med, si­ger jeg det højt,« sag­de Ha­ley sid­ste uge, iføl­ge Was­hin­g­ton Post. Trump har tid­li­ge­re an­kla­get Ha­ley for at ha­ve ’en svag hold­ning til spørgs­mål om ind­van­dring’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.