Gu­ar­di­o­la lun på Dol­berg

Pep Gu­ar­di­o­las Man­che­ster Ci­ty er på plads på Am­ster­dam ArenA, når Ajax i af­ten spil­ler Eu­ro­pa Le­ague. ’Vi hol­der et me­get ta­et øje med Kas­per Dol­berg,’ ly­der det fra klub­bens ta­lentspej­der

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen | srkr@spor­ten.dk

Kas­per Dol­berg kan bli­ve Dan­marks na­e­ste spil­ler i en af Eu­ro­pas al­ler­stør­ste klub­ber.

Den midtjy­ske an­grebs­ko­met er net­op nu et af kon­ti­nen­tets var­me­ste un­ge nav­ne, og va­nen tro til­tra­ek­ker den slags spil­le­re in­ter­es­se som et glas Nu­tel­la på et mor­gen­bord.

Kas­per Dol­bergs pra­e­sta­tio­ner og ik­ke mindst hans 11 scor­in­ger for Ajax Am­ster­dam det­te efterår, har ka­ta­pul­te­ret ham op på en hyl­de, hvor selv de stør­ste slik­ker sig om mun­den. En af dem er Pep Gu­ar­di­o­las Man­che­ster Ci­ty.

Man­che­ster Ci­ty er så­le­des at fin­de på Am­ster­dam ArenA, når den hol­land­ske klub i af­ten mø­der gra­e­ske Pa­nat­hin­ai­kos. Her kig­ger de en­gel­ske gi­gan­ter på én spil­ler – Kas­per Dol­berg.

»Vi hol­der et me­get ta­et øje med ham, og når ti­den er rig­tig, ta­ger vi en be­slut­ning om, hvor­vidt vi skal age­re på det,« si­ger Man­che­ster Ci­tys ta­lentspej­der, Se­ba­sti­an Ar­ne­sen, til BT.

Det er net­op Ar­ne­sen – søn af dan­ske Frank – der i af­ten sy­ner Kas­per Dol­berg i Eu­ro­pa Le­ague. Men al­le­re­de på for­hånd ser hans en­gel­ske ar­bejds­gi­ver et stort lys i den lys­hå­re­de an­gri­ber.

»Rent in­di­vi­du­elt har han et ka­em­pe­stort po­ten­ti­a­le. Han er høj, sta­erk, mo­dig og hur­tig. Han har et frem­ra­gen­de touch, kan spil­le med ryg­gen til må­let og ta­ger rig­ti­ge be­slut­nin­ger. Og så kan han af­slut­te hvor som helst i fel­tet. Han er så spe­ci­el, og der­for er han selv­føl­ge­lig og­så på ra­da­ren,« si­ger Man­che­ster Ci­ty-spej­de­ren.

Man­che­ster Ci­ty ser net­op nu ti­den an og ven­ter på at se, hvor­vidt den un­ge dan­sker kan op­ret­hol­de sin form. Kan han det, kan der me­get vel fal­de et bud på Kas­per Dol­berg, når den hol­land­ske sa­e­son er slut, og trans­fer­vin­du­et åb­ner til som­mer.

»Ser man på mar­ke­der­ne rundt om­kring, er han med helt i top­pen, og bli­ver han ved, er der en stor frem­tid for ham i en ka­em­pe klub,« kon­sta­te­rer Se­ba­sti­an Ar­ne­sen.

Ajax vil ik­ke sa­el­ge

Èn ube­kendt er imid­ler­tid, om Kas­per Dol­berg kan hol­de ni­veau­et – en an­den er Ajax Am­ster­dams vil­je til at sa­el­ge. For den er ik­ke stor. Hol­la­en­der­ne ved, at de har en guld­fugl mel­lem ha­en­der­ne, og den får ik­ke umid­del­bart lov til at fly­ve va­ek på tra­ek uden kamp. Li­ge nu vil Ajax ik­ke la­de Dol­berg gå, men hvis pri­sen til som­mer bli­ver høj nok, kan sport­s­di­rek­tør Marc Over­mars og den øv­ri­ge le­del­se i den hol­land­ske

Ser man på mar­ke­der­ne rundt om­kring, er han med helt i top­pen, og bli­ver han ved, er der en stor frem­tid for ham i en ka­em­pe klub Se­ba­sti­an Ar­ne­sen

ho­ved­stad mu­lig­vis kom­me på an­dre tan­ker. Kas­per Dol­berg er eks­plo­de­ret ind på den in­ter­na­tio­na­le fod­bolds­ce­ne, ef­ter han i juli må­ned de­bu­te­re­de på Ajax Am­ster­dams første­hold. Si­den har den 19-åri­ge dan­sker, der kom til Hol­land fra Sil­ke­borg sid­ste som­mer, spil­let 21 kam­pe og sco­ret 11 mål for den hol­land­ske stor­klub.

I we­e­ken­den score­de Kas­per Dol­berg sit før­ste hat­tri­ck for Ajax. End­da på ba­re 18 mi­nut­ter. Dol­berg har der­med va­e­ret me­re pro­duk­tiv i si­ne før­ste må­ne­der i Am­ster­dam, end iko­ner som Zla­tan Ibra­him­ovic, Lu­is Su­a­rez og Marco van Ba­sten var det, da de star­te­de i rødt og hvidt.

FO­TO: HEN­NING BAG­GER

Kas­per Dol­berg i ak­tion med lands­hol­det i Tjek­ki­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.