Shu-krig-dua

To af de ori­gi­na­le med­lem­mer af Shu-bi-dua er rø­get i tot­ter­ne på hin­an­den i kølvan­det på ny do­ku­men­tar­film

BT - - NYHEDER - Hans Pe­ter Mad­sen | hanm@bt.dk

Der er kold luft mel­lem trom­mesla­ger Bos­se Hall Chri­sten­sen og gu­i­ta­rist Mi­cha­el Har­din­ger. De er to af ho­ved­per­so­ner­ne i hi­sto­ri­en om et af Dan­marks mest kend­te band – Shu-bi-dua. Kon­flik­ten mel­lem de to er blus­set op, ef­ter DR2 send­te do­ku­men­ta­ren ’Flu­er i Kød­by­en’, som bl. a. skil­drer, da Shu-bi-dua kom til en skil­le­vej i 1981. »Jeg sy­nes, det vil­le kla­e­de ham at hol­de sig til sand­he­den og gi­ve os an­dre den an­er­ken­del­se, vi vit­ter­ligt fortje­ner,« skri­ver Bos­se Hall Chri­sten­sen på Fa­ce­book, ef­ter Mi­cha­el Har­din­ger, iføl­ge Bos­se Hall Chri­sten­sen, har så­et tvivl om hans tro­va­er­dig­hed og be­tyd­ning for ban­det. For Bos­se Hall Chri­sten­sen hand­ler det om an­er­ken­del­se, respekt og ef­ter­ma­e­le i den kon­flikt, som de to har ud­ka­em­pet på Fa­ce­book, hvor Mi­cha­el Har­din­ger, iføl­ge trom­mesla­ge­ren, har skre­vet op­slag – han dog si­den har slet­tet - som er fal­det ham for bry­stet.

I 1981 blev Shu-bi-dua split­tet i to, og iføl­ge do­ku­men­ta­ren ’Flu­er i Kød­by­en’ blev ban­det al­drig sig selv igen. På da­va­e­ren­de tids­punkt hav­de Bos­se Hall Chri­sten­sen et al­ko­hol­mis­brug, og ban­det føl­te sig svig­tet af ham, og han af ban­det.

Led af sce­nes­kra­ek

Key­bo­ardspil­le­ren Jens Ta­ge Ni­el­sen led af sce­nes­kra­ek og hav­de ik­ke la­en­ge­re lyst til at op­tra­e­de. Det fik Mi­cha­el Har­din­ger og for­san­ger Mi­cha­el Bun­de­sen til at si­ge stop, og Bos­se Hall Chri­sten­sen og Jens Ta­ge Ni­el­sen blev smidt ud af ban­det. Det var, iføl­ge do­ku­men­ta­ren, og­så et op­gør med et over­skyg­gen­de di­lem­ma om, hvor­vidt ban­det skul­le hol­de fast i den gla­de dren­ge­røv­sto­ne el­ler for­sø­ge at bli­ve voks­ne. »Han kal­der det et num­se­huls­u­ni­vers,« si­ger Bos­se Hall Chri­sten­sen om den kri­tik, som Mi­cha­el Har­din­ger ret­ter imod ham og de tek­ster, som han pra­e­ge­de Shu-bi-dua med fra 1973 frem til 1981 – san­ge som ’Vuf­fe­li-vov’ og hva­len ’Hval­borg’. »Han ta­ler jo ned til hund­redt­u­sind­vis af fans, for det er jo li­ge pra­e­cis de san­ge, som de ger­ne vil hø­re,« si­ger Bos­se Hall Chri­sten­sen. Iføl­ge Bos­se Hall Chri­sten­sen lig­ger der en hel mas­se da­e­mo­ner fra gam­le da­ge og rum­ste­rer, som al­drig er ble­vet løst, og som nu kom­mer op til over­fla­den igen.

»De an­dre si­ger i do­ku­men­ta­ren, at jeg er en af de kre­a­ti­ve kra­ef­ter i Shu­bi-dua, og nu ty­der det på, at Mi­cha­el Har­din­ger er ble­vet ja­loux over det,« si­ger Bos­se Hall Chri­sten­sen.

En ud­van­ding af uni­ver­set

Men da Bos­se Hall Chri­sten­sen for­lod Shu-bi-dua, ske­te der, iføl­ge do­ku­men­ta­ren, en ud­van­ding af det uni­vers, som Shu-bi-dua hav­de skabt.

Og selv i dag kri­ti­se­rer trom­mesla­ge­ren og­så den må­de, som han blev smidt ud af ban­det på – og at Mi­cha­el Har­din­ger 35 år ef­ter ik­ke vil stå ved, at han ’var ar­ki­tek­ten bag Ta­ges og min uds­mid­ning af ban­det i 81’.

»Vi fik en op­ring­ning, og så var det dét. Det var en kold må­de, som det ske­te på, og jeg vil­le øn­ske, at jeg hav­de få­et et for­var­sel, men det var ba­re be­slut­tet, og så var det så­dan,« si­ger Bos­se Hall Chri­sten­sen.

BT har for­ga­e­ves for­søgt at få en kom­men­tar fra Mi­cha­el Har­din­ger.

FO­TO: GEERT BARDRUM OG CLAUS BECH

I 1984 ud­kom bo­gen ’Shu-bi-dua – me­lo­di­er­ne, tek­ster­ne og hi­sto­ri­en’ skre­vet af Dan Tu­rell på Gyl­den­dals For­lag. Her ses ban­det ved re­cep­tio­nen på for­la­get.

»Det var en kold må­de, som det ske­te på, og jeg vil­le øn­ske, at jeg hav­de få­et et for­var­sel, men det var ba­re be­slut­tet, og så var det så­dan,« si­ger Bos­se Hall Chri­sten­sen (th), som me­ner Mi­cha­el Har­din­ger stod bag uds­mid­nin­gen af ban­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.