Und­gå at bli­ve det sto­re kup

Man­ge af de flot­te til­bud er slet ik­ke så fan­ta­sti­ske, som bu­tik­ker­ne vil ha­ve dig til at tro

BT - - NYHEDER - Se­ba­sti­an Bjer­ring Jen­sen | sebj@bt.dk

He­le Danmark ser sort på fre­dag, når hund­re­de­vis af fladska­er­me, par­fu­mer og brød­ri­ste­re bli­ver lan­get over di­sken til mas­sivt ned­sat­te pri­ser. Bla­ck Fri­day har for al­vor gjort sit ind­t­og på det dan­ske mar­ked, men du skal ik­ke la­de dig for­bla­en­de af de hø­je pro­cent­be­spa­rel­ser. Of­te kan du fin­de det sam­me pro­dukt bil­li­ge­re i en an­den bu­tik, el­ler og­så har virk­som­he­den haft en us­a­ed­van­lig høj før­pris, så be­spa­rel­sen ser stør­re ud. Det forta­el­ler Ti­na Dhan­da Kal­si, der er se­ni­o­rjurist hos For­bru­ger­rå­det Ta­enk:

»Det er en dag, hvor man­ge virk­som­he­der slår sig op på, at man kan gø­re et stort kup. Det kan og­så godt va­e­re, at nog­le kup er go­de, men det at man spa­rer 20 pro­cent i en bu­tik el­ler 50 pro­cent på et fjern­syn, be­hø­ver ik­ke at be­ty­de, at du gør et kup. Det kan va­e­re, at du kan få va­ren bil­li­ge­re et an­det sted,« si­ger Ti­na Dhan­da Kal­si.

Fra nul til små to mia kr. på to år

Bla­ck Fri­day har ta­get dan­sker­ne med storm, si­den det i 2013 for før­ste gang så da­gens lys i Danmark. Sid­ste år slog den sto­re til­bud­s­dag al­le re­kor­der, da de dan­ske for­bru­ge­re svang dan­kor­tet og køb­te for sam­let 1,98 mil­li­ard kro­ner. Det gjor­de den 25. novem­ber 2015 til den stør­ste han­dels­dag no­gen­sin­de.

Ef­ter sid­ste års Bla­ck Fri­day tog For­bru­ger­rå­det Ta­enk sa­gen i egen hånd og un­der­søg­te de fladska­erms-til­bud, som elek­tro­nik­for­hand­ler­ne hav­de skil­tet med på den sto­re til­bud­s­dag. Un­der­sø­gel­sen vi­ste, at de ’knald­go­de’ til­bud fak­tisk ik­ke var få fan­ta­sti­ske, som man umid­del­bart vil­le tro. Kun seks ud af de 163 fladska­er­me var re­el­le ’su­per­til­bud’, da de var sat ned til en pris, som man al­drig hav­de set la­ve­re. Mod­sat vi­ste un­der­sø­gel­sen og­så, at ot­te ud af de 163 fladska­er­me hav­de en pris, som man in­den for de se­ne­ste fi­re må­ne­der hav­de set la­ve­re.

Det er sva­ert at fin­de en for­hand­ler­ka­e­de i Danmark, der ik­ke re­k­la­me­rer med ’chokpri­ser’ til Bla­ck Fri­day, men selv­om det er sva­ert at ori­en­te­re sig i til­bud­svrim­len, så kan du sag­tens kla­e­de dig selv på til den sto­re dag:

Glem alt om spon­ta­ne køb

»Det er vig­tigt, at man la­ver no­get re­search, før man kø­ber en ned­sat va­re. Hvis du ek­sem­pel­vis vil kø­be en ned­sat fladska­erm på Bla­ck Fri­day, kan du ind­le­de med at tjek­ke pri­sen på fladska­er­men på hjem­mesi­den Pri­cer­un­ner, så du ved, at det er den la­ve­ste pris på mar­ke­det,« si­ger Ti­na Dhan­da Kal­si.

En ting er, at de ned­sat­te va­rer kan fin­des bil­li­ge­re hos an­dre for­hand­le­re, men det er og­så vig­tigt at se på bu­tik­ker­nes før­pri­ser med skep­ti­ske øj­ne. Når en va­re bli­ver sat som et til­bud, skal bu­tik­ken kun­ne frem­vi­se do­ku­men­ta­tion for, at va­ren har va­e­ret sat til salg til før­pri­sen i mini­mum seks uger. Det skal sik­re, at bu­tik­ker­ne ik­ke ba­re sa­et­ter før­pri­sen op da­gen før Bla­ck Fri­day, så pro­cent­be­spa­rel­sen bli­ver hø­je­re, men det hol­der ik­ke nog­le for­hand­le­re fra at fi­f­le med pri­ser­ne, forta­el­ler Ti­na Dhan­da Kal­si:

»Vi har set fle­re ek­semp­ler på, at virk­som­he­der­ne sa­et­ter pri­ser­ne op på en­kel­te va­rer seks uger før den sto­re til­bud­s­dag, så de kan sa­et­te den ned seks uger ef­ter med stort pris­fald. Virk­som­he­der­ne ind­ret­ter alt­så sy­ste­ma­tisk nog­le pri­ser ef­ter reg­ler­ne, og det er jo ik­ke me­nin­gen,« si­ger Ti­na Dhan­da Kal­si.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.