ELEKTRONIK

BT - - NYHEDER -

El­gi­gan­ten: El­gi­gan­ten af­slø­rer al­le de­res Bla­ck Fri­day-til­bud kl. 00.00 nat­ten til tors­dag. Nog­le af til­bu­de­ne kan du kø­be med det sam­me, mens nog­le først kan kø­bes i va­re­hu­se­ne om mor­ge­nen. Al­le pro­dukt­ka­te­go­ri­er bli­ver sat ned. Power: Power of­fent­lig­gør si­ne Bla­ck Fri­day­til­bud nat­ten til fre­dag på sin hjem­mesi­de. Til­b­ud­va­rer­ne vil kun­ne kø­bes bå­de on­li­ne om nat­ten og i bu­tik­ker­ne. Til­bud­de­ne of­fent­lig­gø­res først ved mid­nat, så det er vig­tigt, at du la­ver et be­vidst køb. Lav en li­ste over pro­duk­ter, som du ger­ne vil kø­be på for­hånd, og tjek, om va­ren bli­ver til­budt til en la­ve­re pris, når til­bud­de­ne bli­ver af­slø­ret. Hvis du ba­re ved, at du vil ha­ve en com­pu­ter, så gør dig klart, hvil­ke spe­ci­fi­ka­tio­ner den skal ha­ve, så du er klar over, hvad du no­gen­lun­de skal kig­ge ef­ter. Og så hav for øje, hvad den nor­ma­le pris ca. er på så­dan en va­re, så du ik­ke bli­ver snydt af en ek­strem pro­cent­be­spa­rel­se.

’Bla­ck Fri­day’ blev før­ste gang hørt i 1966 og re­fe­re­rer til, at så man­ge men­ne­sker strøm­mer ud i bu­tik­ker­ne da­gen ef­ter thanks­gi­ving, at der op­står tra­fik­ka­os og i nog­le til­fa­el­de vold.

års Bla­ck Fri­day slog al­le for­brugs­re­kor­der i Danmark og blev den stør­ste han­dels­dag no­gen­sin­de, da de dan­ske for­bru­ge­re svang dan­kor­tet for svim­len­de 1,98 mil­li­ard kro­ner. BT har la­vet en over­sigt over, hvad nog­le af de stør­ste for­hand­le­re i Danmark, for­delt på fi­re ka­te­go­ri­er, kan til­by­de på Bla­ck Fri­day. der er kom­mu­ni­ka­tions­chef i Fore­nin­gen for Dansk In­ter­net­han­del, for­kla­rer, hvad man skal va­e­re sa­er­ligt op­ma­er­k­som på in­den for de for­skel­li­ge bran­cher.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.