TRE RÅD FØR DU SLÅR TIL

BT - - NYHEDER -

Ni­els Ene­ma­er­ke, der er kon­tor­chef i Kon­kur­ren­ce- og For­bru­ger­sty­rel­sen, gi­ver dig tre råd for­ud for den sto­re til­bud­sj­agt i mor­gen.

1 Fo­ku­ser på pri­sen – ik­ke be­spa­rel­sen: Hvis man går ind i en bu­tik, hvor man i ud­gangs­punk­tet skal be­ta­le en høj pris, men får det til den hal­ve pris, så ta­en­ker man straks, at det er en stor be­spa­rel­se. Men før­pri­sen var for høj, og så er det ik­ke en stor be­spa­rel­se.

2 Un­der­søg mar­ke­det: Det kan va­e­re en god idé at un­der­sø­ge den fak­ti­ske pris på in­ter­net­tet, så du und­går, at an­dre for­hand­le­re har va­ren end­nu bil­li­ge­re et an­det sted. Selv­om en va­re er ned­sat med 50 pro­cent i en bu­tik, er det mu­ligt, at du kan få den end­nu bil­li­ge­re et an­det sted.

3 Ta­enk dig om: Det er al­tid en god idé at over­ve­je, om man ba­re bli­ver lok­ket af at spa­re pen­ge, el­ler om det er et be­hov, man har. Man kan som for­bru­ger la­de sig lok­ke af sto­re be­spa­rel­ser, men man skal kun kø­be en va­re, hvis man har brug for den. Man skal ik­ke en­de med at kø­be no­get, som man ik­ke kom­mer til at bru­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.