Dansk kortfilm er med i Oscar­slut­spurt

BT - - NYHEDER -

’Si­lent Nights’, der er in­stru­e­ret af dan­ske Aske Bang og pro­du­ce­ret af Kim Magnus­sen, er blandt de sid­ste ti kortfilm, der ka­em­per om at bli­ve no­mi­ne­ret til en Oscar.

Det op­ly­ser or­ga­ni­sa­tio­nen bag Oscar-ud­de­lin­gen ons­dag i en pres­se­med­del­el­se.

I alt 137 kortfilm hav­de op­rin­de­ligt kva­li­fi­ce­ret sig i ka­te­go­ri­en. Af de ti film, der er til­ba­ge i kam­pen, bli­ver fem no­mi­ne­ret til en Oscar.

De no­mi­ne­re­de bli­ver of­fent­lig­gjort den 24. ja­nu­ar na­e­ste år.

Sel­ve Oscar-ud­de­lin­gen fin­der sted den 26. fe­bru­ar. Vin­der ’Si­lent Nights’, skri­ver fil­men sig ind på en flot dansk li­ste over vin­den­de kortfilm.

Så sent som i 2013 vandt ’He­li­um’ en Oscar. Tid­li­ge­re har ’De nye le­je­re’, ’Der er en yn­dig mand’ og ’Val­gaf­ten’ vun­det film­bran­chens for­nem­ste pris.

FO­TO: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.