SÅ FALDT SE OG H

BT - - NYHEDER -

DOM Med frem­skudt bryst som en kamp­ha­ne gjor­de Hen­rik Qvortrup sin en­tré, da han ro­ligt slen­tre­de ind i en pak­ket rets­sal i Glo­strup. Med to vip med øjen­bry­ne­ne vir­ke­de han forun­dret over at se de over 60 frem­mød­te. Så gik han spej­den­de for­bi flok­ken af jour­na­list­kol­le­ger og sat­te sig på an­kla­ge­ba­en­ken. Qvortrup tog en dyb indån­ding, da dom­me­ren an­kom og luk­ke­de dø­ren bag sig.

Kort tid ef­ter modt­og han med en ro­lig mi­ne sin dom på et år og tre må­ne­ders fa­engsel, hvoraf de tre må­ne­der er ube­tin­get. Straf­fen for sin rol­le i dan­marks­hi­sto­ri­ens stør­ste me­di­eskan­da­le.

Som che­fre­dak­tør på Se og Hør var det på hans vagt, at sam­ar­bej­det med tys-tys-kil­den Pe­ter Bo Hen­rik­sen be­gynd­te. Øje­blik­ke­lig virk­ning Pe­ter Bo Hen­rik­sen kun­ne via sit job som it-ope­ra­tør få ad­gang til op­lys­nin­ger fra kend­tes og kon­ge­li­ges brug af kre­dit­kort hos be­ta­lings- og kre­dit­kort­fir­ma­et Nets. Op­lys­nin­ger som han solg­te til uge­bla­det Se og Hør.

To år ef­ter at skan­da­len blev op­rul­let i BT, faldt der i går dom over Al­ler Me­dia A/S Rol­le: Ud­gi­ver af uge­bla­det Se og Hør. Til­talt som ’ juri­disk per­son’. Skyld: Ved­ken­der sig an­sva­ret for ’an­ven­del­sen af de ulov­li­ge me­to­der’ og fik 25. au­gust en bø­de på ti mil­li­o­ner kroner. Al­ler Me­dia modt­og dom­men. ho­ved­per­so­ner­ne. Og det får øje­blik­ke­lig virk­ning på kar­ri­e­ren hos den 53-åri­ge Hen­rik Qvortrup, der i au­gust blev far til sit sjet­te barn.

»Hen­rik kan ik­ke va­e­re va­ert på Ra­dio24­syv, ef­ter han er blevet dømt i den her sag,« sag­de an­svars­ha­ven­de che­fre­dak­tør på Ra­dio24­syv Jør­gen Ram­skov i går til Ritzau.

Han un­der­stre­ger dog, at Qvortrup kan ven­de til­ba­ge, når tav­len er va­sket ren, og han har ud­stået sin straf. Hos Me­troxpress, hvor Hen­rik Qvortrup ind­til for ny­lig var an­sat som po­li­tisk kom­men­ta­tor, er det ik­ke ak­tu­elt at ta­ge stil­ling til, om Qvortrup kan fort­sa­et­te.

Han er nem­lig al­le­re­de blevet op­sagt i for­bin­del­se med avi­sens sam­men­la­eg­ning med BT, op­ly­ser che­fre­dak­tør Jo­nas Kuld Rat­hje.

Han un­der­stre­ger, at op­si­gel­sen ik­ke hav­de no­get med rets­sa­gen el­ler dom­men at gø­re. Vi­de­re med sit liv For et år si­den for­tal­te Hen­rik Qvortrup i et stort in­ter­vew med BT, hvor­dan han for­sø­ger at ’krab­be sig til­ba­ge’ ef­ter skan­da­len. Nu er der fo­re­lø­bigt sat punk­tum i sa­gen – med­min­dre Qvortrup va­el­ger at an­ke dom­men.

»Det, jeg er dom­fa­eldt for i dag, er et for­hold, der lig­ger snart ni år til­ba­ge. Det er ik­ke en und­skyld­ning. Men det er en må­de at si­ge på, at jeg og­så fø­ler et be­hov for om­si­der at kom­me vi­de­re med mit liv,« sag­de han i går for­an rets­byg­nin­gen.

Der ven­ter da og­så mu­lig­he­der for Hen­rik Qvortrup, når han har ud­stået sin straf.

Ek­stra Bla­det me­ner godt, de kan Kim Bre­tov Rol­le: Man­ge­årig re­dak­tions­chef på Se og Hør. Kon­se­kvens: Fy­ret 27. ju­ni 2014. I dag: Har etab­le­ret si­tet ’ Vin­styr­ke2’ og er vi­nan­mel­der på fre­elan­ce­ba­sis. Skyld: Fik 25. au­gust en dom på et halvt års be­tin­get fa­engsel og 120 ti­mers sam­fund­stje­ne­ste. Ef­ter be­ta­enk­nings­tid modt­og han dom­men. bru­ge ham i rol­len som po­li­tisk kom­men­ta­tor.

»Han skal ud­stå sin straf. Vi vil ger­ne va­e­re med til at gi­ve ham en ny chan­ce. På det po­li­ti­ske felt har han ik­ke for­brudt sig mod no­get som helst,« sag­de che­fre­dak­tør Poul Mad­sen i af­tes til TV 2. Tal­ri­ge ek­semp­ler på co­me­ba­ck Me­di­e­for­sker og pro­fes­sor på RUC Mark Ør­sten me­ner og­så, at Hen­rik Qvortrup sta­dig har en plads i me­di­e­ver­de­nen, når han har af­so­net sin dom.

»Vi el­sker hi­sto­ri­en om et fald, men vi har og­så stor for­ka­er­lig­hed for et co­me­ba­ck. Der fin­des tal­ri­ge ek­semp­ler på skan­da­li­se­re­de of­fent­li­ge per­so­ner - f.eks. po­li­ti­ke­re - som er vendt til­ba­ge. Forsk­nin­gen vi­ser, at hvis en of­fent­lig per­son, der har be­gå­et en fejl, ba­re an­grer og und­skyl­der til­stra­ek­ke­ligt, så bli­ver ved­kom­men­de til­gi­vet,« si­ger han til BT.

På TV 2, hvor Hen­rik Qvortrup på grund af sa­gen måt­te stop­pe som po­li­tisk kom­men­ta­tor i 2014, kan nyheds­re­dak­tør Mik­kel Hertz nu ik­ke fo­re­stil­le sig at an­sa­et­te Qvortrup som po­li­tisk kom­men­ta­tor.

»Det tror jeg ik­ke kom­mer ik­ke til at ske, så la­en­ge jeg sid­der i sto­len. Det vil va­e­re alt for nemt at så tvivl om hans rol­le og døm­me­kraft,« si­ger Mik­kel Hertz til TV2.

Hen­rik Qvortrups ad­vo­kat An­ders Né­meth reg­ner med, at den tid­li­ge­re che­fre­dak­tør kan af­so­ne de tre må­ne­ders ube­tin­get fa­engsel med en fod­la­en­ke.

I prak­sis er det Kri­mi­nal­forsor­gen, der af­gør, hvor­dan dom­men skal af­so­nes. Li­se Bon­de­sen Rol­le: Nyheds­chef på Se og Hør. Kon­se­kvens: Sad som un­der­hold­nings­re­dak­tør på Ek­stra Bla­det, da sa­gen kom frem. Blev sendt på fe­rie og fra­t­rå­d­te ef­ter­føl­gen­de sin stil­ling. I dag: Che­fre­dak­tør på Uge­bre­vet A4 og Avi­sen.dk. Skyld: Fik 25. au­gust en dom på et halvt års be­tin­get fa­engsel og 120 ti­mers sam­fund­stje­ne­ste. Hun modt­og dom­men. Hen­rik Qvortrup Rol­le: Che­fre­dak­tør på Se og Hør fra 2001 til 2008. La­ve­de 24. ju­ni 2008 af­ta­len med tys-tys-kil­den Pe­ter Bo Hen­rik­sen. Kon­se­kvens: For­lod sin stil­ling som po­li­tisk re­dak­tør på TV2. I dag: Har or­lov fra sit va­ert­sjob på Ra­dio24­syv, ind­til dom­men er af­so­net Skyld: Idømt et år og tre må­ne­ders fa­engsel. Tre må­ne­der skal af­so­nes, mens re­sten gø­res be­tin­get. Af­ven­ter om han vil an­ke Kim Hen­nings­en Rol­le: Che­fre­dak­tør fra ju­ni 2009 til ju­ni 2013. Blev på sin før­ste ar­bejds­dag gjort be­kendt med kre­dit­kort­kil­den. Kon­se­kvens: Stod uden job, da sa­gen rul­le­de og blev si­den sy­ge­meldt. I dag: Hol­der fored­rag og har stif­tet sin egen kom­mu­ni­ka­tions­virk­som­hed med nav­net Kcom.dk Skyld: Idøm­mes ét års be­tin­get fa­engsel med prø­ve­tid på to år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.