DF vars­ler hård vel­komst til ny re­ge­ring

BT - - NYHEDER -

FOR­HAND­LIN­GER En ny bor­ger­lig-li­be­ral re­ge­ring skal ha­ve en klar am­bi­tion om la­ve­re skat. Så­dan ly­der det på dag fi­re af re­ge­rings­for­hand­lin­ger­ne på Ma­ri­en­borg fra LAs le­der An­ders Samu­el­sen. Der­med la­eg­ger han op til at genop­li­ve op­gø­ret om skat­tepo­li­tik­ken med Dansk Fol­ke­par­ti.

»Vi er i gang med at skri­ve, hvad den her re­ge­ring ger­ne vil og har af am­bi­tio­ner. Det er vig­tigt, at det er det, vi har fo­kus på, før vi be­gyn­der at ta­el­le man­da­ter,« si­ger An­ders Samu­el­sen.

Han me­ner, at tre­klø­ver­re­ge­rin­gen må for­mu­le­re si­ne eg­ne am­bi­tio­ner om skat, før der ta­ges hen­syn til støt­te­par­ti­et.

»Jeg tror ik­ke, tin­ge­ne er me­get va­erd, hvis man ik­ke gør det ty­de­ligt over for dan­sker­ne, hvad vi tror på selv,« si­ger Samu­el­sen ud ad bil­r­u­den til de ven­ten­de jour­na­li­ster ved ad­gangs­por­ten til Ma­ri­en­borg.

LA-le­de­ren har dog op­gi­vet sit el­lers ul­ti­ma­ti­ve krav om, at top­skat­ten skul­le let­tes med fem pro­cent­po­int.

Det er det krav, der i de se­ne­ste må­ne­der har tru­et med at ud­lø­se valg. Samu­el­sen ka­em­per dog fort­sat for at få et »op­gør« med top­skat­ten med i re­ge­rings­grund­la­get. Kom­pro­mis Et kom­pro­mis kun­ne va­e­re, at V, LA og K fo­re­slår at ha­e­ve gra­en­sen for, hvor­når man skal be­ta­le de 15 pro­cent i top­skat.

Det vil hja­el­pe dan­ske­re i me­re al­min­de­li­ge job frem­for at gi­ve den stør­ste let­tel­se til di­rek­tø­ren.

Men og­så det for­slag ha­el­der DF-for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl ned af bra­et­tet.

»At flyt­te gra­en­sen be­rø­rer nog­le an­dre men­ne­sker end at flyt­te top­skat­te­pro­cen­ten. Det er me­re sym­pa­tisk, men sum­ma sum­marum er ba­re, at vi ik­ke sy­nes, der er be­hov for over­ho­ve­det at let­te skat­ten for dem med de stør­ste ind­kom­ster,« si­ger han.

Hvis der er rå­de­rum til skat­te­let­tel­ser, skal de fal­de for dem, der tje­ner mindst, me­ner DF. Det vil og­så va­e­re bedst af hen­syn til sam­fund­s­ø­ko­no­mi­en, for­di de ik­ke i sam­me grad vil spa­re pen­ge­ne op, me­ner Thu­le­sen Da­hl.

25 la­bra­do­rer red­des fra et som­mer­hus-om­rå­de i Nord­s­ja­el­land. Fle­re af hund­e­ne var me­get ud­ma­gre­de, hav­de orm og ek­stremt dår­lig ma­ve pga. mang­len­de fod­ring og vand. Fi­re af hund­e­ne er se­ne­re blevet af­li­vet på grund af sva­e­re psy­ki­ske og fy­si­ske ska­der som føl­ge af van­røgt og un­de­rer­na­e­ring. Eje­ren er po­li­ti­an­meldt, men der er end­nu ik­ke rejst sig­tel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.