Co­lom­bia un­der­skri­ver ny freds­af­ta­le med Farc

BT - - NYHEDER -

Colombias pra­esi­dent Ju­an Ma­nu­el San­tos og Farc-le­der Rod­ri­go Lon­doño un­der­skrev i går en ny freds­af­ta­le, ef­ter den fo­re­gå­en­de blev af­vist ved en fol­ke­af­stem­ning i ok­to­ber.

Den nye og re­vi­de­re­de af­ta­le skal god­ken­des i Colombias kon­gres, hvor San­tos’ par­ti har fler­tal.

Af­ta­len blev un­der­skre­vet ved en af­da­em­pet ce­re­mo­ni i Colombias ho­ved­stad Bog­o­ta.

Den af­ta­le, som blev af­vist ved sid­ste må­neds fol­ke­af­stem­ning, er blevet kri­ti­se­ret for at va­e­re for imø­de­kom­men­de over for Farc.

San­tos blev i ok­to­ber til­delt No­bels fredspris for sin kamp for at ska­be fred med op­rø­rer­ne.

Freds­pro­ces­sen er for­lø­bet over en pe­ri­o­de på fi­re år, hvor par­ter­ne har for­søgt at fin­de en fre­de­lig løs­ning på kon­flik­ten, der har ko­stet over 200.000 li­vet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.