MES­SER­S­CH­MIDTS BROR SLÅ­ET NED

BT - - NYHEDER -

PO­LI­TISK MO­TI­VE­RET VOLD ud­ta­ler In­ge Mes­ser­s­ch­midt sig ik­ke til pres­sen i for­bin­del­se med me­di­e­da­ek­nin­gen af Mor­ten Mes­ser­s­ch­midts po­li­ti­ske vir­ke. Der har kun va­e­ret få und­ta­gel­ser, hvor hun har talt med det lo­ka­le dag­blad i Fre­de­riks­sund, hvor hun selv sid­der i by­rå­det for Dansk Fol­ke­par­ti. Men nu hvor den yng­ste søn har be­talt så brutal en pris, har mo­de­ren nå­et en gra­en­se. Hun forta­el­ler, hvor­dan isa­er Mor­ten Mes­ser­s­ch­midts to yn­gre brød­re er blevet mob­bet og chi­ka­ne­ret i de­res lo­kal­mil­jø i Fre­de­riks­sund i åre­vis. Me­re el­ler min­dre i takt med, at de­res sto­re­bror har va­e­ret i me­di­er­ne. Der var mas­ser af men­ne­sker i gå­ga­den, men de stod ba­re og kig­ge­de. Han blød­te, men de gik ba­re vi­de­re be­søg hos en god ven. Fi­re ha­et­te­kla­ed­te un­ge ma­end kom hen imod ham, stand­se­de ham og spurg­te, om han hed Mes­ser­s­ch­midt. De spurg­te bag­ef­ter, om Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt var hans far, hvor­ef­ter den 15-åri­ge for­tal­te ma­en­de­ne, at Mor­ten ik­ke var hans far, men hans sto­re­bror.

»Så be­gyn­der de at svi­ne ham til. Si­ger bå­de det ene, det an­det og det tred­je om Mor­ten. Og til sidst får han et or­dent­ligt knyt­na­e­ve­slag på kin­den. Han fal­der, slår na­e­sen ned i gå­ga­den og be­gyn­der at blø­de. Så stik­ker de af,« forta­el­ler In­ge Mes­ser­s­ch­midt. In­gen hjalp den un­ge mand Den 15-åri­ge dreng rej­ste sig og stod cho­ke­ret til­ba­ge. Men der var in­gen hja­elp at hen­te.

»Der var mas­ser af men­ne­sker i gå­ga­den, men de stod ba­re og kig­ge­de. Han blød­te, men de gik ba­re vi­de­re. Han er 15 år, og der var ik­ke no­gen, der kom hen og hjalp. Han måt­te ba­re selv kø­re hjem. Jeg er vir­ke­lig ry­stet. Han er blevet slå­et ned klok­ken halv fem ved højlys dag midt i gå­ga­den fyldt med men­ne­sker. Jeg kan ik­ke la­de va­e­re med at ta­en­ke, ’hvad bli­ver det naeste’? Kan det ske an­dre ste­der? Men det kan jo hel­ler ik­ke nyt­te no­get at luk­ke si­ne børn in­de, vel?,« si­ger mo­de­ren.

BT har og­så va­e­ret i kon­takt med lil­le­broren, som ik­ke øn­sker at stå frem med navn, da han fryg­ter end­nu fle­re re­pres­sa­li­er. Men han har sendt et bil­le­de til BT af sin kind med rø­de ma­er­ker, og han skri­ver føl­gen­de i en sms til BT:

»Jeg er ut­ryg og ry­stet, men el­lers har jeg det fint.«

Lil­le­broren har la­en­ge øn­sket at skif­te navn til no­get me­re ano­nymt. Men In­ge Mes­ser­s­ch­midt har holdt ham hen.

»Nu kan jeg sag­tens for­stå det, og jeg vil over­ve­je, om han skal ha­ve lov til det. Men han bli­ver jo ik­ke en an­den per­son af, at han kom­mer til at hed­de Ni­el­sen. Jeg ved ik­ke, om det vil hja­el­pe ham,« si­ger In­ge Mes­ser­s­ch­midt.

Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt er som na­evnt for­sat sy­ge­meldt og der­for ik­ke til­ga­en­ge­lig for en kom­men­tar. Men til­ba­ge i 2007 for­tal­te han i et in­ter­view i In­for­ma­tion, hvor­dan han selv bli­ver ramt, når hans fa­mi­lie bli­ver ramt:

»Der har va­e­ret pe­ri­o­der, hvor jeg har ta­enkt, at jeg ik­ke kun­ne ta­en­ke mig at bli­ve i po­li­tik, hvor jeg har ta­enkt, at det kun­ne jeg ik­ke ud­sa­et­te mig selv el­ler min fa­mi­lie for,« si­ger Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt, som blandt an­det re­fe­re­rer til, at hans min­dre sø­sken­de i for­vej­en bli­ver mob­bet med de­res sto­re­bror og hans po­li­ti­ske til­hørs­for­hold.

Sa­gen er an­meldt til po­li­ti­et, og In­ge Mes­ser­s­ch­midt og hen­des søn har tors­dag ef­ter­mid­dag va­e­ret på ska­destu­en for at få do­ku­men­te­ret over­fal­det i for­hold til po­li­ti­an­mel­del­sen. Ef­ter­forsk­nings­le­der ved Fre­de­riks­sund Po­li­ti Mi­cha­el Gaml be­kra­ef­ter, at po­li­ti­et har mod­ta­get an­mel­del­sen tors­dag for­mid­dag og at over­fal­det ske­te ca 16.30 ons­dag. Tors­dag ef­ter­mid­dag blev søn­nen af­hørt af po­li­ti­et.

Det er de blå par­ti­er og So­ci­al­de­mo­kra­ti­et, der er eni­ge om at stram­me lov­giv­nin­gen. Og So­ci­al­de­mo­kra­tiets retsord­fø­rer Tri­ne Bram­sen er li­ge så ry­stet over over­fal­det på Mes­ser­s­ch­midts lil­le­bror som Pe­ter Skaarup.

»Det er helt og al­de­les uri­me­ligt og uac­cep­ta­belt. Den va­lu­ta, vi bru­ger, når vi er ue­ni­ge med hin­an­den, er ord og ar­gu­men­ter. Der skal al­drig bru­ges vold, trus­ler og chi­ka­ne. Jeg kan ik­ke ta­ge nok af­stand fra det og hå­ber, at ger­nings­ma­en­de­ne vil bli­ve fun­det hur­tigst mu­ligt og straf­fet be­hø­rigt. Vi ta­ger det her me­get al­vor­ligt, og der er brug for at sen­de et kraf­tigt sig­nal om, at vi straf­fer den slags hårdt,« si­ger Tri­ne Bram­sen (S).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.