Sur smiley til Ge­ra­ni­um

BT - - NYHEDER -

FØDEVAREKONTROL Ge­ra­ni­um - Dan­marks ene­ste re­stau­rant med tre Mi­chel­in­stjer­ner - har få­et en sur smiley af Fø­de­va­re­kon­trol­len. Det vi­ser en kon­trol­rap­port, hvor sa­er­ligt for hø­je tem­pe­ra­tu­rer i kø­le­bok­se bli­ver kri­ti­se­ret. I de for var­me bok­se har der va­e­ret op­be­va­ret fer­ske skal­dyr som østers, kreb­s­e­ha­ler og kam­mus­lin­ger.

Yder­li­ge­re har Ge­ra­ni­um få­et kri­tik for at ha­ve grøn­ne og hvi­de pla­ma­ger fle­re ste­der i kø­le­rum.

Kok­ken Ras­mus Ko­fo­ed, der og­så er me­de­jer af re­stau­ran­ten, ae­r­grer sig over si­tu­a­tio­nen, men me­ner, at der er ta­le om en over­dri­vel­se.

»Vi er ke­de af, at det er sket. Jeg har et per­son­ligt an­svar, men vi er ik­ke eni­ge i de be­tragt­nin­ger, der er i rap­por­ten. Den er alt for vold­somt for­mu­le­ret.«

Han er­ken­der dog, at han og per­so­na­let ’må­ske har so­vet lidt’, da de ik­ke re­a­ge­re­de på mel­din­ger fra sy­ste­met eS­miley, der må­ler tem­pe­ra­tu­rer i kø­le­bok­se­ne.

»Vi skul­le ha­ve re­a­ge­ret lidt vold­som­me­re på nog­le tem­pe­ra­tu­rer. Vi bru­ger et eS­mileypro­gram, men det har ik­ke alar­me­ret hver­ken mig el­ler mi­ne le­den­de me­d­ar­bej­de­re. Der­for har in­gen ta­enkt, at der var pro­ble­mer,« si­ger Ras­mus Ko­fo­ed.

Han si­ger sam­ti­dig, at fisk og skal­dyr al­tid er op­be­va­ret på is uan­set tem­pe­ra­tu­ren i kø­le­bok­sen. For­kert at sto­le på et pro­gram Med den su­re smiley føl­ger og­så en bø­de til Ge­ra­ni­um på 20.000 kroner.

Re­stau­ran­ten har kla­get over Fø­de­va­re­kon­trol­lens kon­klu­sio­ner om bå­de var­me kø­le­rum og snav­se­de pla­ma­ger i kø­le­bok­sen.

»Jeg me­ner, at det er me­get an­gri­ben­de og for­kert. Ad­skil­li­ge men­ne­sker va­sker he­le bok­sen hver dag, så hvis der var grøn­ne, gu­le og rø­de pla­ma­ger overalt, er det li­ge­som blinklys, hvor man ik­ke skal gå over for rødt, så vi vil­le jo ha­ve set det.

Jeg sy­nes, at det er over­dre­vet, men jeg er­ken­der og­så, at vi har sto­let blindt på et pro­gram, vi ik­ke har for­tol­ket or­dent­ligt,« si­ger Ras­mus Ko­fo­ed.

Det ko­ster 2.000 kroner at få ser­ve­ret en me­nu fra Ge­ra­ni­ums køk­ken. Hvis man vil skyl­le gour­met­ma­den ned med vin el­ler saft, ko­ster det ek­stra.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.