Luk­ker ro­ck­er­borg

BT - - NYHEDER -

BANDEKONFLIKT Ef­ter to da­ges ef­ter­forsk­ning ud­sted­te Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti så tors­dag et for­bud mod ad­gang til ro­ck­er­grup­pen Sa­tu­da­ra­hs hus på Lau­rents­vej 34 i Bags­va­erd. Det ske­te ef­ter fle­re sky­de­ri­er den se­ne­ste uge, hvor sky­de­ri­et tirs­dag i Lyng­by var det, der fik po­li­ti­et til at re­a­ge­re en­de­ligt.

»På bag­grund af den kon­flikt­fyld­te si­tu­a­tion der er i ban­de­mil­jø­et li­ge nu, har vi truf­fet en be­slut­ning om at luk­ke klubhu­set. Ef­ter sky­de­ri­et tirs­dag er vi ban­ge for, at hu­set igen kan bli­ve an­gre­bet (som det var til­fa­el­det 19. novem­ber, red.),« si­ger Char­lot­te Sko­v­by, der er vi­cepo­li­ti­in­spek­tør ved Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti til BT.

Ale­ne i novem­ber har der va­e­ret ot­te sku­depi­so­der i Dan­mark. Sam­men­holdt med po­li­tiets ind­sam­ling af op­lys­nin­ger i ban­de­mil­jø­et er det alt­så det, der har få­et po­li­ti­et til at be­nyt­te loven om for­bud mod op­hold på be­stem­te ejen­dom­me §1, stk. 2. Klubhu­set vil ind­til vi­de­re mindst va­e­re luk­ket ind­til 8. de­cem­ber.

Selv­om der ul­mer en uro i ban­de­kon­flik­ten, er sky­de­ri­et i Lyng­by dog uden­for nor­men. Det me­ner Char­lot­te Sko­v­by, der ik­ke kan hu­ske, at hun har set en sku­depi­so­de ma­gen til.

»Det er us­a­ed­van­ligt, at det bli­ver skudt på den må­de, der blev gjort i tirs­dags. Som re­gel sky­der de (ban­de­med­lem­mer­ne, red.) kun, hvor de selv er. Det er fryg­te­ligt og be­kla­ge­ligt.« In­gen grund til frygt Når po­li­ti­et går ud og luk­ker adres­sen i Bags­va­erd, skyl­des det bor­ger­nes sik­ker­hed. Om­kring klubhu­set lig­ger bå­de en bør­ne­ha­ve og pri­va­te bo­li­ger, og uskyl­di­ge bor­ge­re skal ik­ke fryg­te for at en­de i krydsild, ly­der det fra vi­cepo­li­ti­in­spek­tø­ren.

På sam­me må­de ga­el­der det fa­erds­el på of­fent­li­ge ste­der. For når sky­de­ri­er ram­mer på den­ne må­de, kan man ik­ke gar­de­re sig mod det.

»Vi vil ik­ke ha­ve, at folk går og er ban­ge. Det skal man hel­ler ik­ke va­e­re for at ju­les­hop­pe el­ler for at va­e­re ste­der, hvor der er man­ge men­ne­sker, der fa­er­des. Po­li­ti­et gør alt, hvad det mag­ter for at sik­re bor­ger­nes tryg­hed,« si­ger Char­lot­te Sko­v­by.

Til­ba­ge i Lyng­by er ru­der­ne øde­lagt af skud­de­ne fra ger­nings­man­dens pi­stol. Han flyg­ter til fods, mens en hvid bil ses for­la­de ger­nings­ste­det. Hver­ken man­den el­ler bi­len er blevet iden­ti­fi­ce­ret. Si­den epi­so­den har po­li­ti­et holdt kor­te­ne ta­et til krop­pen. Det sam­me har re­stau­ran­ten, der ik­ke har øn­sket at ud­ta­le sig til BT.

Ram­mer en 30-årig kvin­de. Hun var net­op ved at for­la­de byg­nin­gen med sin fi­re­åri­ge dat­ter i hån­den. Blev ramt i ven­stre si­de af bry­stet af en an­gi­ve­ligt vild­fa­ren kug­le. Kvin­den blev kørt til Rigs­ho­spi­ta­let, men blev ud­skre­vet sam­me nat. Hun hav­de in­gen re­la­tion til det for­mode­de mål. Ram­mer en 22-årig mand i ryg­gen. Han var an­gi­ve­ligt mål for sky­de­ri­et og stod med to ven­ner for­an re­stau­ran­ten. Iføl­ge po­li­ti­et har han pe­ri­fe­re for­bin­del­ser til ban­den Sa­tu­da­rah. Han blev ef­ter­føl­gen­de kørt til Rigs­ho­spi­ta­let, hvor han sta­dig er ind­lagt. Om­kring 30 år, slank og 165 cm høj. Iført hue og bar en sort rygs­a­ek. Fum­le­de an­gi­ve­ligt med pi­sto­len, in­den han af­fy­re­de fem skud mod re­stau­ran­ten Sti­cks'n'Sus­hi. For­svandt til fods og er sta­dig ef­ter­lyst. Ved bu­tik­ken Jo­han­nes Fog holdt en hvid bil med tre ma­end. Ef­ter sku­depi­so­den blev bi­len set for­la­de par­ke­rings­plad­sen i en ukendt ret­ning. Bi­len er ef­ter­lyst af po­li­ti­et. Der er si­den sket to bilaf­bra­en­din­ger i Bal­lerup og Smørum, det er end­nu uvist, om der er en sam­men­ha­eng med sky­de­ri­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.