Tyr­ki­et fy­rer 10.000 statsan­sat­te

BT - - NYHEDER -

Den tyr­ki­ske re­ge­ring fort­sa­et­ter si­ne fy­rin­ger af of­fent­ligt an­sat­te. I går blev over 10.500 fy­ret på grund af mi­stan­ke om for­bin­del­ser til det mi­li­tan­te kur­di­ske par­ti PKK.

Det op­ly­ser lan­dets ar­bejds­mar­keds­mi­ni­ster Me­h­met Müezzi­nog­lu, iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reuters.

Han op­ly­ser yder­li­ge­re, at 125.000 af lan­dets of­fent­ligt an­sat­te er blevet fy­ret si­den et mis­lyk­ket kup­for­søg i juli. Langt stør­ste­delen blev fy­ret, for­di de var mista­enkt for at støt­te kup­for­sø­get. Kon­kret har der va­e­ret ta­le om blandt an­dre per­so­ner fra det tyr­ki­ske mi­li­ta­er, tyr­kisk po­li­ti, tyr­kisk mi­li­ta­er­po­li­ti og fle­re end 5.000 fra of­fent­li­ge in­sti­tu­tio­ner.

Iføl­ge Reuters stod det i går ik­ke klart, om de 10.500 er en del af de 125.000, el­ler om de ud­gør en ny run­de af fy­rin­ger.

Gårs­da­gens fy­rin­ger ad­skil­ler sig ved, at de fy­re­de den­ne gang for­bin­des med det mi­li­tan­te kur­di­ske par­ti PKK og ik­ke kup­for­sø­get.

Ba­ger­brød i 2009: Ba­ger­brød i 2014: In­du­stri­brød i 2009: In­du­stri­brød i 2014: Gour­met­brød i 2014: Ba­ke-off-brød i 2014: 1,32 gram 1,38 gram 1,20 gram 1,06 gram 1,24 gram 1,07 gram Un­der­sø­gel­sen byg­ger på ana­ly­ser i alt 184 prø­ver af hve­de­brød, 109 rug­brød med og uden ker­ner og 173 mor­gen­madspro­duk­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.