’ ’

BT - - DEBAT -

fryg­te­lig på den må­de, at det op­for­drer til en mas­se for­brug, at vi skal kø­be, kø­be og kø­be, selv­om vi i vir­ke­lig­he­den bur­de stop­pe op

og spør­ge os selv, om det vir­ke­lig er Det er nød­ven­digt at ha­ve så­dan en fest med for­brug for for­bru­gets skyld, når vores pud­sigt,

over­for­brug af res­sour­cer i vores ver­den at kri­tik­ken er fuld­sta­en­dig ek­stremt. Det er va­erd at si­ge fra over­for. Jeg skal ik­ke mora­li­se­re kun kom­mer

og si­ge, at folk ik­ke skal kø­be no­get. fra folk, der Men jeg vil ger­ne si­ge: Stop li­ge op. Har

vi brug for al­le de ting, vi kø­ber? Har vi selv har la­e­kre

nog­le ting der­hjem­me, vi må­ske kun­ne kva­li­tet­sting byt­te va­ek? At vi har et me­re be­vidst for­brug. Det la­eg­ger Bla­ck Fri­day ik­ke op til. Det hand­ler om det hur­ti­ge, umid­del­ba­re for­brug.

BLA­CK FRI­DAY ER

som i Dan­mark, skal vi bru­ge fi­re jord­klo­der. Det har vi ik­ke. Og den vi har, skal vi pas­se på. Så vi me­ner, at der f.eks. skal va­e­re for­la­en­get ga­ran­ti på ting for at kom­me over­for­bru­get til livs. Det vil­le gi­ve dy­re­re va­rer, men de vil­le og­så hol­de bed­re, for­di de vil­le va­e­re pro­du­ce­ret an­der­le­des. Vi har og­så ta­get ini­ti­a­tiv til Green Fri­day, hvor man byt­ter ting i ste­det for at kø­be nye. Sid­ste år op­for­dre­de vi folk til at gi­ve hin­an­den et knus og no­get ka­er­lig­hed.

HVIS AL­LE LE­VER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.