Jeg fryg­ter for Trump-syn­dro­met

BT - - DEBAT -

Jerus­a­lem tra­ek­ker et utal af be­sø­gen­de til fra he­le ver­den. Året rundt. Her bli­ver folk of­te sta­er­kt fø­lel­ses­ma­es­sigt på­vir­ke­de af de re­li­gi­øse om­gi­vel­ser, for­di det for bå­de krist­ne, jø­der og mus­li­mer er en me­get hel­lig by.

HVAD ER PRO­BLE­MET? Jeg er ban­ge for, at vi kom­mer til at se Trump­syn­dro­met i ud­brud de naeste fi­re års tid

JERUS­A­LEM ER IK­KE en by, der lig­ger stra­te­gisk godt - ik­ke de­sto min­dre er den sa­er­de­les vig­tig. For krist­ne er Jerus­a­lem det sted, hvor Jesus end­te si­ne da­ge og be­gi­ven­he­der­ne i på­sken fandt sted. For jø­de­r­ne og mus­li­mer­ne er Tem­pel­b­jer­get vig­tigt. Iføl­ge jø­de­r­ne var Tem­pel­b­jer­get det sted, hvor Abra­ham var ta­et på at of­re sin søn Isak. Li­ge der blev der ef­ter­føl­gen­de byg­get et tem­pel, hvoraf re­ster­ne i dag ud­gør Gra­e­demu­ren. Iføl­ge mus­li­mer­ne var det på den sam­me klip­pe på Tem­pel­b­jer­get, at Abra­ham var ved at of­re sin søn Is­ma­el, mus­li­mer­nes for­fa­der og Isaks bror. Des­u­den tog Muham­med af­sa­et fra klip­pen, da han blev ført til him­mels af ae­r­ke­eng­len Ga­bri­el. DEN­NE STO­RE KON­CEN­TRA­TION af re­li­gi­øse og hel­li­ge ste­der på et for­holds­vis lil­le om­rå­de på­vir­ker til ti­der be­sø­gen­de så me­get, at det kan ud­lø­se Jerus­a­lem-syn­dro­met. I Pa­ris Mark Ør­sten har man Pa­ris-syn­dro­met el­ler Stend­halt­syn­dro­met, hvor isa­er ja­pan­ske turi­ster kan få hjer­te­flim­mer og be­svi­me af for hø­je for­vent­nin­ger og den sto­re kon­cen­tra­tion af kunst (ba­re ro­lig, den ram­mer pri­ma­ert kvin­de­li­ge ja­pan­ske turi­ster). I Jerus­a­lem kan man bli­ve di­rek­te skør. JERUS­A­LEM-SYN­DRO­MET er en mid­ler­ti­dig re­li­gi­øst fun­de­ret psy­ko­se, hvor el­lers men­talt ra­ske per­so­ner plud­se­lig tror, at de er en bi­belsk per­son. Det sker hvert år, at no­gen våg­ner op på de­res ho­telva­e­rel­se og fø­ler, at de for ek­sem­pel er Jesus, Mo­ses el­ler Jom­fru Ma­ria. De har en ui­mod­ståe­lig trang til at ta­ge hen til de hel­li­ge ste­der, of­test kun iført ho­tel­lets lag­ner, hvor de be­gyn­der at pra­e­di­ke. An­dre van­drer rundt i ga­der­ne el­ler ud i ør­ke­nen. Til­stan­den er mid­ler­ti­dig, kan ku­re­res på et ho­spi­tal i Jerus­a­lem og for­svin­der ger­ne ef­ter et par uger. Man tror, det er løgn, men det pas­ser. NU ER DER imid­ler­tid duk­ket et nyt syn­drom op. Det går ud på, at man tror, at man kan fik­se al­ver­dens sva­e­re­ste pro­ble­mer og ud­for­drin­ger med et snup­tag – ale­ne for­di man hed­der Trump til ef­ter­navn. Den kom­men­de ame­ri­kan­ske pra­esi­dent li­der Na­ser Kha­der, af syn­dro­met i sva­er grad. Han skrev i sin bog ’Ta­enk stort’ al­le­re­de i 2008: »Jeg kun­ne godt for­hand­le fred i Mel­le­mø­sten - me­get få kan gø­re det.« Og nu har den kom­men­de ame­ri­kan­ske pra­esi­dent Do­nald Trump få­et det ind­fald, at han vil flyt­te den ame­ri­kan­ske am­bas­sa­de i Is­ra­el fra Tel Aviv til Jerus­a­lem, for­di is­ra­e­ler­ne be­trag­ter by­en som de­res ho­ved­stad. MEN JERUSALEMS STA­TUS er ik­ke fast­lagt, for­di der end­nu ik­ke er ind­gå­et en freds­af­ta­le om by­en, og der­for la­eg­ger ver­dens lan­de, in­klu­siv Dan­mark, ik­ke de­res am­bas­sa­der i Jerus­a­lem, men i Tel Aviv. Men den slags diplo­ma­ti­ske hen­syn bla­e­ser Do­nald Trump højt og flot på - han har få­et end­nu en ui­gen­nem­ta­enkt idé, og hvem ta­en­ker så på, hvad det kan ska­be af uro og util­freds­hed. JEG VED IK­KE, hvor man kan bli­ve be­hand­let for Trump-syn­dro­met. Man kan jo hå­be, at syn­dro­met af­ta­ger som Jerus­a­lem-syn­dro­met. For vi kan jo ik­ke ha­ve den ame­ri­kan­ske pra­esi­dent ren­den­de rundt med ho­ve­d­et un­der ar­men på den må­de. Men jeg er ban­ge for, at vi kom­mer til at se Trump-syn­dro­met i ud­brud de naeste fi­re års tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.