VILD MED DANS spar­ker kar­rie

BT - - DEBAT -

Si­ger man som sku­e­spil­ler el­ler sport­s­u­dø­ver ja til at va­e­re med i det po­pu­la­e­re dan­se­pro­gram, har man den bed­ste chan­ce for at få en bed­re kar­ri­e­re. Pro­gram­met er nem­lig iføl­ge bran­din­g­eks­per­ten An­na Thy­ge­sen den bed­ste plat­form til at gø­re op­ma­er­k­som på sig selv. Nog­le har hø­stet sto­re sponsoraf­ta­ler. An­dre har lan­det rol­ler i sto­re re­k­la­me­kampag­ner, film og mu­si­cals. En er blevet smyk­ke­de­sig­ner. En er i spil som ny mi­ni­ster og en an­den har skre­vet en bog. Vin­der­ne af de 13 fo­re­gå­en­de ’Vild med dans’-pro­gram­mer har na­e­sten al­le få­et boo­stet de­res kar­ri­e­re ef­ter pro­jek­tø­rer­ne og ka­me­ra­e­ne sluk­ke­des. Det er, kun gan­ske få, der ik­ke har op­nå­et ek­stra vind i sej­le­ne ef­ter dan­sesej­ren var i hus.

I af­ten er der fi­na­le i det­te års ’Vild med dans’. Her står den 26-åri­ge bok­ser Sa­rah Ma­h­foud og den 42-åri­ge sku­e­spil­ler Mil­le Di­ne­sen - der isa­er er kendt for rol­len som Ri­ta i se­ri­en af sam­me navn - over­for hin­an­den. Og for li­ge net­op en sku­e­spil­ler og en sport­s­u­dø­ver er det, at de står i fi­na­len, et øn­skes­ce­na­rie, me­ner bran­din­g­eks­pert An­na Thy­ge­sen fra kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et WeDoCom­mu­ni­ca­tion.

Hun er inka­ne­ret ’Vild med dans’se­er og har fulgt pro­gram­met hvert år, si­den det før­ste gang blev vist i for­å­ret 2005. Sku­e­spil­le­re har en for­del »Det er godt at va­e­re sku­e­spil­ler el­ler sport­s­mand, når man med­vir­ker i det pro­gram. Selv om sku­e­spil­ler­ne er dem, der bli­ver be­dømt hår­dest, for­di de er vant til at spil­le en rol­le. For det er sva­ert at se ud som om, man er ved at over­fal­de den an­den seksu­elt i en tango, hvis man er f.eks. kug­le­stø­der,« me­ner bran­ding­d­eks­per­ten.

Vin­der­ne i ’Vild med dans’ har al­le åre­ne en­ten va­e­ret en sku­e­spil­ler, en tvva­ert el­ler en sport­s­u­dø­ver. Så­dan bli­ver det og­så i år. Og per­son­ligt har An­na Thy­ge­sen bok­se­ren Sa­rah Ma­h­foud som sin fa­vo­rit.

»Hun er bok­se­ren og sosu-as­si­sten­ten, der bli­ver til en prin­ses­se. Det er ba­re en knald­god hi­sto­rie, som vi al­le sam­men godt kan li­de. For det er den grim­me ae­l­ling på en an­den må­de,« si­ger An­na Thy­ge­sen og til­fø­jer:

»Men det, der ta­el­ler al­ler­mest i ’Vild med dans’, er den for­an­dring, man gen­nem­går.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.