Sy­rer mista­en­kes for bom­be­pla­ner

BT - - DEBAT -

En ung sy­risk mand er blevet an­holdt, ef­ter at han for­søg­te at kryd­se den tysk-dan­ske gra­en­se med ma­te­ri­a­le til frem­stil­ling af vå­ben el­ler spra­eng­stof.

An­hol­del­sen er sket i we­e­ken­den, skri­ver det ty­ske nyheds­bu­reau dpa.

Den 20-åri­ge mands va­e­rel­se i en flygt­nin­ge­lejr i Ba­den-Würt­tem­berg er blevet ransa­get af po­li­ti­et.

Man­den mista­en­kes for at vil­le for­be­re­de et an­greb mod sta­tens sik­ker­hed. Det op­ly­ser an­kla­ge­myn­dig­he­den i Stutt­g­art.

Den an­hold­te har op­holdt sig i Tys­kland i no­gen tid, men det er ik­ke umid­del­bart klart, hvor­når han er rejst ind i lan­det, si­ger en tals­mand for den ty­ske an­kla­ge­myn­dig­hed.

Man­den blev an­holdt i by­en Ulm i det syd­li­ge Tys­kland søn­dag. Da­gen in­den hav­de han for­ga­e­ves for­søgt at rej­se ind i Dan­mark, op­ly­ser tals­man­den, Jan Holz­ner, til Reuters.

Han med­brag­te ma­te­ri­a­ler, der kan bru­ges til at la­ve en bom­be, si­ger han. /ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.